Extraavisen.no

Innenriks

9 100 færre arbeidssøkere i mars

(NAV): Ved utgangen av mars var det registrert 109 100 helt ledige, delvis ledige og arbeidssøkere på tiltak hos NAV, noe som utgjør 3,8 prosent av arbeidsstyrken. Justert for sesongvariasjoner er det en nedgang på 9 100 arbeidssøkere fra februar.

Publisert for

, den

Foto: Daniel DeNiazi

–  Arbeidsledigheten fortsatte å falle gjennom mars. I februar ble de fleste smitteverntiltakene fjernet, og det har hatt stor effekt på ledigheten. Vi må tilbake til høsten 2008 for å finne like lav ledighet som nå, sier arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte.

58 400 personer var registrert som helt ledige ved utgangen av mars, noe som utgjør 2,0 prosent av arbeidsstyrken. Bruttoledigheten, som er summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak, var på 74 500, eller 2,6 prosent av arbeidsstyrken. I tillegg var 34 700, eller 1,2 prosent av arbeidsstyrken, registrert som delvis ledige.

6 900 av de helt ledige er permitterte, mens det samme gjelder for 9 800 av de delvis ledige. De permitterte utgjør til sammen 0,6 prosent av arbeidsstyrken.

Figur 1: Utvikling i antall helt ledige, delvis ledige, summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak, samt antall arbeidssøkere i alt per måned. Sesong- og bruddjusterte tall.

I løpet av mars ble det registrert 13 400 nye arbeidssøkere hos NAV. Det tilsvarer om lag 500 per virkedag, mot 600 i februar. Personer som oppgir å ha mistet eller at de kommer til å miste jobben utgjør den største gruppen, med 28 prosent av de nye arbeidssøkerne. 14 prosent sier de er eller kommer til å bli permittert, mens 11 prosent oppgir å ha sagt opp jobben og ytterligere 11 prosent at de er usikre på sin jobbsituasjon.

Høy etterspørsel etter arbeidskraft

I løpet av mars ble det registrert 72 300 nye ledige stillinger på arbeidsplassen.no. Det tilsvarer 2 900 nye ledige stillinger per virkedag, eller 21 prosent flere enn i mars i fjor. Justert for sesongvariasjoner har antallet ledige stillinger stabilisert seg på et rekordhøyt nivå de siste månedene.

–  Vi ser nå en forsterket og vedvarende ubalanse mellom den kompetansen arbeidsgiverne etterspør og den kompetansen arbeidssøkerne tilbyr. Vi må bruke det mulighetsrommet til å inkludere flere i arbeid. NAV har virkemidler som kan brukes, sier Holte

Det var flest nye utlysninger innen helse, pleie og omsorg (15 100), serviceyrker og annet arbeid (8 300), samt reiseliv og transport (8 200).

11 800 av de ledige stillingene som ble registrert i mars var sommer-/feriejobber. Også for denne type stillinger er det flest innen helse, pleie og omsorg, reiseliv og transport, samt serviceyrker og annet arbeid. I løpet av årets tre første måneder er det registrert 78 prosent flere ledige feriejobber enn i tilsvarende periode i fjor.

Stor nedgang innen reiseliv og transport

Antallet arbeidssøkere gikk ned for alle yrkesgrupper fra februar til mars, justert for normale sesongvariasjoner. Nedgangen var klart størst blant personer med bakgrunn fra reiseliv og transport, med 3 200 færre arbeidssøkere, som tilsvarer en nedgang på 20 prosent. Også innen serviceyrker og annet arbeid, samt butikk og salgsarbeid var det en stor nedgang, med henholdsvis 1 200 og 1 000 færre arbeidssøkere i løpet av mars.

–  Den store nedgangen innen reiseliv og transport må sees i sammenheng med opphevelsen av de fleste gjenværende smittevernstiltakene i midten av februar, sier Holte

Ved utgangen av mars var andelen helt ledige høyest innen reiseliv og transport med 3,9 prosent av arbeidsstyrken, og lavest innen undervisning og akademiske yrker, begge med 0,6 prosent. Andelen delvis ledige var også høyest innen reiseliv og transport, med 2,8 prosent av arbeidsstyrken, og lavest innen akademiske yrker med 0,3 prosent.

Størst nedgang i Oslo

Antallet arbeidssøkere gikk ned i alle fylker fra februar til mars, justert for normale sesongvariasjoner. Den relative nedgangen var størst i Oslo (-11 %) og Trøndelag (-9 %).

Andelen helt ledige var høyest i Oslo med 2,5 prosent av arbeidsstyrken, og lavest i Nordland og Trøndelag med 1,5 prosent. Det er mindre variasjon i andelen delvis ledige i de ulike fylkene. Andelen var høyest i Vestfold og Telemark, med 1,4 prosent av arbeidsstyrken, mens fem ulike fylker hadde en andel på 1,1 prosent.

Størst nedgang blant de yngste

Antallet arbeidssøkere falt blant samtlige aldersgrupper i løpet av mars. Nedgangen var størst for personer i 20-årene (-10 %), og minst blant de under 20 år (-3 %).

Ved utgangen av mars var andelen helt ledige høyest i aldersgruppen 30 – 39 år, med 2,7 prosent av arbeidsstyrken, og lavest blant dem under 20 år, med 1,1 prosent. Andelen delvis ledige var også høyest i aldersgruppen 30 – 39 år, med 1,4 prosent, og lavest for de under 20 år med 0,2 prosent av arbeidsstyrken.

Lik Extraavisen.no på Facebook!

Extraavisen arkiverer 2,7 mill. artikler. Les mer