Extraavisen.no

Næringsliv

Enova støtter 28 nye industriprosjekt

Enova gir 31 millioner kroner i støtte til 28 klima- og energisatsinger i industrien på søknadsfristen som gikk 13. august.

Publisert for

, den

Enova
Flere av prosjektene handler om hybride løsninger med dieselaggregat og batteriløsninger til fôrflåter i oppdrettsnæringen. (Foto: Enova)

De ulike prosjektene fordeler seg mellom spillvarme, utfasing av fossil varme og hybride løsninger med dieselaggregat og batteriløsninger til fôrflåter i oppdrettsnæringen.

– Innen 2050 skal norsk industri langt på veg være utslippsfri. Derfor må vi klare å skifte ut fossile brensler med fornybare samtidig som vi blir mer energieffektive, sier markedssjef Oskar Gärdeman i Enova.

-Industrien forstår den må kutte utslipp

Støtten gis gjennom støtteprogrammet Klima- og energisatsinger i industrien. Hensikten med programmet er å bidra til at flere tar i bruk tilgjengelige nullutslippsløsninger som ikke tas i bruk i stort nok volum i dag.

Bare de 12 siste månedene har Enova støttet nærmere 200 prosjekter med 160 millioner kroner gjennom dette støtteprogrammet. Total skal disse prosjektene redusere årlig klimagassutslipp med ca. 37 000 tonn hvert år.

-Industrien forstår at den må kutte utslipp for å være konkurransedyktig i framtiden. Norske bedrifter har derfor et sterkere fokus på grønne løsninger nå enn tidligere, påpeker Gärdeman.

Se nederst for hvilke prosjekt som får støtte

Neste søknadsfrist er 1. oktober.

Enova opererer med frister innenfor støtteprogrammet Klima- og energisatsinger i industrien flere ganger i året. Neste søknadsfrist er 1.oktober og siste frist i 2021 er 1. desember. Spillvarme og utfasing av fossil varme ligger fortsatt inne som satsingsområder på flere frister, men Enova varsler at desember blir siste runde for rene batteripakker på fôrflåter.

– Enovas primære mål er å bidra til omstilling gjennom det vi kaller varige markedsendringer. Gjennom flere runder det siste året har vi støttet prosjekter der selskap har satt inn batteripakker for hybride løsninger (med dieselaggregat og batteri) på sine fôrflåter. Totalt mer enn 100 prosjekter. Vi har dermed bidratt til å sette i gang dette markedet til å velge grønne løsninger. 1.desember blir derfor siste mulighet for støtte til rene batteripakker ombord i fôrflåten. For 2022 velger vi å fokusere på et tilbud som krever at batteriløsninger etableres sammen med nyetablering av strøm fra land, sier Gärdeman.

Lik Extraavisen.no på Facebook!