Finans

Fikk erstatning etter eiendomskjøp

At man selger en eiendom “som den er” og angir at “tomtegrensene kan være usikre”, fritar ikke nødvendigvis selger for erstatningsansvar. Det fikk en selger av en eiendom i Nittedal erfare.

Saken har sin bakgrunn i en eiendomshandel.

En eiendom i Nittedal ble lagt ut for salg. Det ble i salgsprospektet opplyst at selger var et dødsbo. På det vedlagte kartet var tomtegrensa stiplet og oppgitt som usikker. I salgspapirene var størrelsen oppgitt til 1.658 kvadratmeter.

Først etter at kjøpekontrakt var undertegnet og handelen gjennomført, ble kjøper kjent med at verken tomtegrense eller arealet stemte med virkeligheten. Dette ble kjøper gjort oppmerksom på av en nabo.

Ville ha erstatning

Den nybakte eieren av eiendommen var naturlig nok ikke særlig glad for opplysningen om at han muligens var blitt lurt. Han forlangte ny oppmåling av eiendommen, og fikk sin antakelse bekreftet. Den nye oppmålingen viste at eiendommen var 448,9 kvadratmeter, eller rundt enn fjerdedel, mindre enn hva som var blitt opplyst.

I en verdivurdering, skrev en takstmann:
” Arealet som er redusert er i dette tilfellet grenset mot sterkt skrånet terreng og mot skog, hvilket taler for at arealet som nå er fjernet ikke har hatt stor utnyttbar verdi. Arealet går likevel tett opp mot husets hjørne/terrasse og deler av bakside som likevel kan benyttes som egen hage”.

I den nye takstrapporten sto det også at dersom tomtereduksjonen gjorde det umulig å gjennomføre det som kalles mindre tiltak, vil det tilsvare en reduksjon av eiendommen verdi med mellom 200.000 og 250.000 kroner.

Fikk medhold i klagenemnd

I tråd med ny oppmåling og takst, krevde kjøperen erstatning fra selger. Kravet ble fremmet for selgers forsikringsselskap, som blankt avviste kravet. Etter selskapets mening ble det gjort oppmerksom på at målene var oppgitt som cirka-mål. Det var også opplyst at tomtegrensene var usikre.

Om ikke forsikringsselskapet var lydhøre for kjøperens krav, møtte vedkommende langt større forståelse han han brakte saken inn for Forsikringklagenemnda.

Nemnda konkluderte med at avviket i arealet var betydelig. Som de skriver i sin kjennelse:
” Sekretariatet har særlig vektlagt at det er snakk om en boligtomt, avvikets størrelse – både i antall kvadratmeter og prosent – samt at det verken i prospektet eller tilstandsrapporten var tatt forbehold om arealets størrelse. Nemnda har kommet til samme konklusjon og tiltrer sekretariatets begrunnelse.”

På denne bakgrunn ble kjøperen tilkjent totalt 92.300 i erstatning og renter.

Lik Extraavisen.no på Facebook!