Extraavisen.no

Innenriks

Fornøyde med Strømnettutvalgets anbefalinger

(NORGE): – Vi er i stor grad fornøyde med Strømnettutvalgets anbefalinger. De er lite kontroversielle, men likevel et viktig steg fremover. Nå gjelder det å få forslag omgjort til handling, sier direktør Cecilie Bjelland i Samfunnsbedriftene Energi.

Publisert for

, den

Direktør Cecilie Bjelland i Samfunnsbedriftene Energi. Foto: Samfunnsbedriftene

Strømnettutvalget ble nedsatt 11. juni 2021 for å se på tiltak for å redusere tiden det tar å utvikle og konsesjonsbehandle nye nettanlegg, ivareta en samfunnsmessig utvikling av nettet med stor usikkerhet om forbruksutviklingen og mulige forbedringer i systemet med tilknytningsplikt. I dag leverte de sin utredning til Olje- og energidepartementet.

Skulle vært mer fremoverlent

– Utvalget legger frem en rapport som peker ut flere viktige retninger som nå trenger politisk oppfølging, sier direktør Cecilie Bjelland i Samfunnsbedriftene Energi.

Hun er stort sett positiv til forslagene i rapporten – som ikke kommer med de helt store nyhetene – men som presenterer løsninger som er gjennomførbare.

– Vi skulle gjerne sett enda litt mer fremoverlente forslag. Nå er det imidlertid viktig at man kommer i gang og at det settes klare frister for igangsettelse av tiltakene når de blir vedtatt i Stortinget.

– Det har vi stor tro på at de blir, ettersom det er lagt på et lavt konfliktnivå. Det gjør at de blant annet ikke i særlig grad har vurdert nye finansieringsløsninger slik Samfunnsbedriftene Energi har spilt inn, sier Bjelland.

Standardiserte prosesser

Det nærmeste man kommer er anbefalingen om at nettselskapene gis kostnadsdekning for tidlig utredning samt endringer i anleggsbidragsordningen.

– Det i hvert fall et steg i riktig retning, selv om det ikke er i nærheten av forskuttering av utbygging av nett, sier Bjelland.

Hun hadde ønsket at det skulle komme en klar anbefaling om prioritering i nettet. Dette er ikke like klart i Strømnettutvalgets rapport, selv om det anbefales å utarbeide en sektorveileder for samfunnsøkonomisk analyse av nettanlegg. Samtidig legger utvalget opp til at det skal komme tydeligere prosesser på plass, og ikke minst mer standardiserte prosesser.

– At man nå vil tydeliggjøre kriterier for tildeling av kapasitet basert på objektive og ikke-diskriminerende kriterier er jo positivt. Her må det imidlertid på plass en klar tidsplan slik at man forplikter seg til å få dette på plass så raskt som mulig. Det haster og det må skje nå, sier Bjelland. 

Må ha handling

Utvalgets ønske om innføring av frister og fremdriftsplaner for nettutvikling, er helt i tråd med det Samfunnsbedriftene Energi har signalisert.

– Så peker også utvalget på viktigheten av digitalisering i prosessen med effektiv utnyttelse av eksisterende nett. Dette gjelder ikke bare som innspill til regjeringen, men også som innspill til bransjeaktørene.

– I det hele tatt kommer utvalget med klare anmodninger også til bransjen – som at man må bli bedre på å utarbeide konsesjonssøknader. Det må vi ta inn over oss for å bidra til en mer effektiv nettutbygging, sier Bjelland.

– Det er mye positivt i rapporten, men nå vil vi gjennomgå denne nærmere for å se på detaljene i den. Det viktige er at man nå får handling og ikke flere utredninger.

Lik Extraavisen.no på Facebook!