Extraavisen.no

Innenriks

Hilde Thorkildsen frikjent

(NITTEDAL): Hilde Thorkildsen er frifunnet for korrupsjon. Det slår Eidsivating lagmannsrett fast i en nylig avsagt dom.

Publisert for

, den

Wikimedia Commons
Arkivfoto: Nittedal rådhus / Wikimedia Commons

Mandag formiddag kom dommen i den såkalte “ordførersaken” der tidligere ordfører Hilde Thorkildsen var tiltalt for korrupsjon i forbindelse med en utbyggingssak i Nittedal kommune. Tiltalen ble tatt ut i desember 2020 mot Thorkildsen og en lokal forretningsmann.

Saken kom opp for tingretten høsten 2021, og endte med frifinnelse av begge de tiltalte. Denne frifinnelsen ble anket av Økokrim med grunnlag i det Økokrim mente var feil lovanvendelse. Denne anken ble tatt til følge av Høyesteretts ankeutvalg, og henvist til behandling i lagmannsretten.

Ankesaken kom opp for Eidsivating lagmannsrett 31. mai og ble tatt opp til doms 22. juni. Dom i ankesaken kom tidligere i dag, med samme resultat som i tingretten – enstemmig frifinnelse av begge de tiltalte. Dette betyr at med dommen i tingretten er skyldsspørsmålet nå avgjort en gang for alle. Økokrim har riktignok en mulighet til anke. En evenntuell anke fra påtalemyndighetens side må i tilfelle begrunnes i lovanvendelsen under skyldsspørsmålet, det vil si at de mener loven er tolket feil. En annen ankemulighet er dersom påtalemyndigheten mener det hefter feil ved selve saksbehandlingen.

Det kan derimot ikke ankes over mulige feil ved bevisvurderingen under skyldsspørsmålet.

Mye kan derfor tyde på at korrupsjonssaken mot Hilde Thorkildsen, en sak som har ridd Nittedal kommune og bygdas politiske miljø som et mareritt i over to år, nå kan se ut til å ha fått sin endelige avgjørelse. Men påtalemyndigheten har 14 dagers ankefrist. Så får vi se om de mener det hefter slike feil ved dommen at de sender avgårde en anke.

Det må også legges til at skulle Økokrim sende inn anke, er det ingen automatikk i at anken blir behandlet, langt mindre at den blir tatt til følge. Dette avgjøres av Høyesteretts ankeutvalg. Dersom de velger å behandle saken, kan bety at saken kommer opp til ny behandling. Men det kan like gjerne ende med at anken forkastes. Det er ikke umulig at Høyesterett i sin behandling av saken vil se hen til at de tiltalte er blitt frikjent to ganger i lavere rettssinstanser.