– Dette er gode nyheter for befolkningen i Sør-Varanger og naturen i Øst-Finnmark, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Etter at smelteverket i Nikel i Russland ble lagt ned i 2020, har nivåene av svoveldioksid og tungmetaller i lufta vært betydelig lavere i 2021 sammenlignet med tidligere år.

Det viser målinger som Norsk institutt for luftforskning (Nilu) har utført på vegne av Miljødirektoratet.

Påvirket av utslipp fra russisk smelteverksindustri i mange tiår

Nilu har gjennomført målinger i Øst-Finnmark siden 1974. Luftkvaliteten har vært påvirket av utslipp fra russisk smelteverksindustri i flere tiår.

– Selv om det er som forventet at luftkvaliteten blir bedre når store utslipp forsvinner, er det gledelig at vi nå kan dokumentere det, sier Hambro.

Til tider har store mengder av svovel og metaller blitt blåst over til Norge med vinden. Før nedleggelsen av smelteverket var det episoder der luftforurensningen oversteg gjeldende grenseverdier for utendørs luftkvalitet, senest i 2016 i Karpdalen i Finnmark. Høye nivåer av svoveldioksid (SO2) kan gi negative helseeffekter hos mange, men folk med astma og allergier er blant de mest sårbare.

Betydelig lavere utslipp

Smelteverket i Nikel ble lagt ned i slutten av 2020 og selskapet Norilsk-Nickel har flyttet produksjonen til Montsjegorsk. Byen ligger 150 km sør for Murmansk og langt unna norskegrensen. Miljøbelastningen på norsk side blir mindre både fordi anleggene i Montsjegorsk er nyere og bruker bedre teknologi, og fordi det er større avstand til Norge.

Selskapet eier i tillegg et anlegg i Zapoljarnyj som vil fortsette med noe drift, men dette har hatt betydelig lavere utslipp av svovel og metaller.

Behov for å redusere utslipp

Utslippene av svoveldioksid fra de russiske smelteverkene var de siste årene før nedstengningen omtrent fem ganger så store som Norges samlede utslipp av svoveldioksid. Utslippene påvirket luftkvaliteten i Øst-Finnmark og var jevnlig tema i bilaterale møter mellom norske og russiske myndigheter.

– Målinger av luftforurensning har vært viktig for å vise hvor stort problemet har vært, i tillegg til at målingene har vært viktige for å informere lokalbefolkningen om når lufta kan være helseskadelig. Målingene i Øst-Finnmark er blant de lengste tidsseriene vi har, så her har det blitt lagt ned masse viktig arbeid i mange tiår, sier miljødirektøren.

Nedskalert overvåkning i Øst-Finnmark fra 2022

Siden den største utslippskilden i området er borte, er målingene av luftkvalitet i Øst-Finnmark nedskalert fra 2022.

Den kontinuerlige overvåkingen av svoveldioksid er lagt ned, mens Miljødirektoratet og Nilu vil fortsette med overvåking på målestasjonen på Svanvik av tungmetaller i luft og nedbør, og av uorganiske komponenter i nedbør. Disse målingene vil inngå i den nasjonale overvåkingen av langtransporterte miljøgifter.

Faktaboks: Dårlig luft påvirker helse og miljø

Både mennesker og natur blir påvirket av høye nivåer av luftforurensning.

  • Eksponering for svoveldioksid kan bidra til utvikling av hjerte- og karsykdommer og forverring av for eksempel astma. Folk med astma og allergier er blant de mest sårbare gruppene.
  • Utslipp av svoveldioksid fører til sur nedbør og forsuring av innsjøer og vassdrag som igjen fører til påvirkning på plante- og dyreliv. Særlig nedgang i fiskebestander er dokumentert.
  • Høye konsentrasjoner av metaller i luft kan være kreftframkallende og påvirke nervesystemet blant annet gjennom redusert hukommelse og konsentrasjon. Tungmetaller i luft kan også bindes i nedbør og slik påvirke planter og dyreliv negativt.

Lik Extraavisen.no på Facebook!

Del videre

Extraavisen arkiverer 2,7 mill. artikler. Les mer