Extraavisen.no

Innenriks

Hvordan sortere ut uønsket pukkellaks fra store elver?

(MILJØ): Lar det seg gjøre å fange all fisk som vandrer opp ei stor elv, for så å sortere ut én art? Eksperter vurderer ulike fangstmetoder i løpet av 2022.

Publisert for

, den

Arkivfoto: Audun Iversen, Nofima

I den nasjonale handlingsplanen mot pukkellaks anbefales det å etablere fiskefeller for levende fangst av all fisk som vandrer opp ei elv. Målet er å sluse atlantisk laks, sjøørret og sjørøye skånsomt opp elva, mens pukkellaksen tas ut. Fellene skal settes opp så langt ned i vassdraget som mulig. 

Utvikler og tester fiskefeller i store elver

Avhengig av størrelsen på elva, brukes det ulike metoder for fangst.

– Vi leter fortsatt etter gode løsninger for de største vasdragene. Det omfatter blant annet Tana og Alta i Finnmark og flere elver i Troms, som for eksempel Reisa, sier Ellen Hambro, direktør i Miljødirektoratet.

Miljødirektoratet tar nå i bruk erfaringer fra tidligere arbeid med fiskesperrer, fra elva Driva og Telemarksvassdraget. Her ble en tverrfaglig ekspertgruppe etablert allerede i 2017. Deres kunnskap om fiskebiologi og vassdragsteknikk skal brukes til å utvikle metoder for fiskesperrer i de største elvene.

– Fangsten må skje på en skånsom måte, uten å skade fiskeartene som naturlig hører hjemme i elvene. Vi håper å finne gode løsninger i løpet av 2022, slik at vi kan sette inn nødvendige tiltak for å hindre stor oppgang i elvene av pukkellaks som er ventet sommeren 2023, sier miljødirektøren.

I de minste vassdragene fungerer enkle og billige feller godt. I middels store vassdrag egner det seg bedre med spilefeller i stål eller flyteristfeller. Dette har Miljødirektoratet sin kompetansegruppe for tiltak mot pukkellaks slått fast. Arbeidet har foregått i tett dialog med lokale fiskerettshavere, slik at tiltakene tilpasses lokale forhold og muligheter.

Faktaboks: Pukkellaks – en trussel

  • Pukkellaks er en fremmed fiskeart som er uønsket i norsk natur. Den er en trussel mot våre naturlige fiskebestander og annet naturmangfold.
  • Store mengder død pukkellaks påvirker vannkvaliteten i vassdragene. Det har skjedd en kraftig økning i mengden pukkellaks som gyter i norske vassdrag siden 2015.
  • I 2021 ble over 100 000 individer fanget gjennom utfisking i elvene. Pukkellaksen har en toårig livssyklus og neste store invasjon er ventet i 2023.
  • Pukkellaksen hører hjemme i elver som munner ut i Stillehavet, og har spredd seg til Norge etter utsettinger i Nord-Vest Russland.

Lik Extraavisen.no på Facebook!