Utenriks

Ingen grunn til kritikk mot dansk etterretning

I en rapport fra den danske utgaven av EOS-utvalget, “Tilsynet med Efterretningstjenestene“(TET) med sterk kritikk av Forsvarets Efterretningstjeneste (FE). Hovedpunktene i utvalgets kritikk av FE var:Etter tilsynets mening, hadde FE gitt uriktige opplysninger og holdt tilbake informasjon av stor viktighet for at de kunne utføre sine kontrolloppgaver. Dette skulle ha skjedd i forbindelse med undersøkelser av FEs metoder for innhenting av og videreformidling av etterretningsinformasjon.

Slik TET så det, innebar etterretningstjenestens innhenting av informasjon en stor risiko for at det ble innsamlet opplysninger om danske statsborgere.

Ifølge hva som er blitt opplyst i danske medier, dreide saken seg om at tjenesten skal ha tillatt amerikanske NSA å “tappe”, altså avlytte, danske internettkabler.

Det ble også pekt på at FEs ledelse hadde latt være å undersøke indikasjoner på mulig spionasje.

Som et resultat av tilsynets kritikk, måtte flere personer fratre sine stillinger i tjenesten. Blant disse var sjefen for tjenesten, Lars Findsen. Også Findsens forgjenger, Thomas Ahrenkel, fikk sterk kritikk av tilsynet.

Tilfreds

Kritikken som tilsynet kom med, ble ansatt som så alvorlig at det ble nedsatt en egen granskingskommisjon, bestående av tre dommere fra det som heter Østre Landsrett.

Kommisjonen fikk ubegrenset adgang til alt tilgjengelig materiale. Kommisjonen fikk også vide fullmakter til å avhøre de personer den måtte ønske.

Da kommisjonen nylig, etter ett års arbeid, la frem sin rapport, var konklusjonen at det etter deres mening, ikke var grunnlag for å anta at Forsvarets Efterretningstjeneste på generelt grunnlag har innhentet og videreformidlet om danske statsborgere i strid med dansk lov.

Thomas Ahrenkel, som fikk kritikk av tilsynet for at han som sjef for tjenesten ikke hadde ryddet opp, uttaler til DR Nyheder at han er tilfreds med at granskingskommisjonen ikke har funnet grunn til kritikk.

Også den danske forsvarsministeren, Trine Bramsen, er tilfreds med at granskerne ikke har funnet grunn til kritikk. Men hun understreker at når tjenestens tilsynsorgan reiser så alvorlig kritikk mot tjenesten som den her gjorde, så skal det undersøkes – som det er gjort i denne sak, sier hun til den danske avisen Jyllands-Posten.

Lik Extraavisen.no på Facebook!