Extraavisen.no

Innenriks

Jegerne vil være en del av en aktiv ulveforvaltning

(JAKT/NORGE): Norges Jeger- og Fiskerforbunds landsmøte har diskutert ulveforvaltning, og konklusjonen er å videreføre NJFFs engasjement for å sikre gode rammebetingelser for effektiv lisensfelling og målet om aktiv byrdefordeling.

Publisert for

, den

Foto: iStock Photo

NJFF skal ha et engasjement for en forvaltning av ulven som sikrer at jakt-, jeger-, jakthund- og viltinteressene blir ivaretatt og som bidrar til et redusert konfliktnivå. 

Konkretisert innebærer dette:

– Maksimalt 2-3 familiegrupper av ulv inkludert den norske andelen av grenseflokkene.

– Bestandsregulering av ulv og andre store rovdyr skal skje gjennom lisensfelling og kvotejakt.

– NJFF skal arbeide for å oppnå en reell byrdefordeling i områder med tett ulvebestand. Rammene for fellingsvedtak av flokker må ikke legge unødige begrensninger på jegere/jaktlag når det gjelder dokumentasjon før felling kan gjennomføres, og de må sikre reelle muligheter for uttak av dyrene i de aktuelle geografiske områdene.

– NJFF går inn for å avvikle ulvesonen.

– Lokal deltakelse i bestandsregistrering må vektlegges.

– For å bidra til konfliktdemping må rovviltnemndene ha handlingsrom og reell mulighet til å vektlegge og balansere ulike hensyn innenfor rammen av Stortingets vedtak og gjeldende regelverk.

– NJFF skal videreføre arbeidet med å sikre gode rammer for effektiv lisens- og kvotefelling, herunder gode rammebetingelser for bruk av hund.

– Arbeidet med kompetanseoppbygging skal videreføres.

Lik Extraavisen.no på Facebook!