Extraavisen.no

Arkiv

Konkrete forslag til Kleppa og Halvorsen

(POLITIKK): NBBL-direktør Ralph presenterte fire konkrete forslag da han møtte statsrådene Magnhild Meltveit Kleppa og Kristian Halvorsen til “toppmøtet” som var innkalt for å drøfte problemene med lavinnskuddsboliger i dag.

Publisert for

, den

NBBL foreslo tiltak som på kort sikt kan bøte på de problemene som er oppstått i enkelte borettslag som er i ferd med å havne i et økonomisk uføre.

Etter NBBLs mening bør Husbanken gå i aktiv dialog med borettslag der Husbanken har finansiert fellesgjeld og sørge for at laget kan drives videre uten å gå konkurs. Der hvor fellesgjelda er finansiert av private banker bør myndighetene oppfordre disse bankene til å ta et tilsvarende ansvar, mener NBBL.

Varig løsning.

NBBL ba også regjeringen vurdere å ta Husbanken aktivt i bruk for å bidra til en mer varig løsning for borettslag som har havnet i økonomisk trøbbel.

– I samarbeid med den private kredittinstitusjonen som pr. i dag har finansiert fellesgjelda, kan det bli aktuelt å refinansiere borettslaget gjennom Husbanken – for eksempel i forbindelse med en gjeldssanering, uttalte Ralph Norberg på møtet. Han ba regjeringen gi Husbanken et politisk og økonomisk mandat for å avhjelpe eventuelle problemer i det mindre antall nye borettslag som er i trøbbel.

Sunne borettslag.

NBBL-sjefen understreket på møtet at de aller, aller fleste av landets ca. 7000 borettslag er bunnsolide økonomiske felleskap, med en gjennomsnittlig fellesgjeld på under 200 000 kroner. Norske boligbyggelag forvalter i alt omkring 6000 borettslag.

– NBBL mener det er viktig at sentrale myndigheter kommer ut med et budskap om tiltak som vil skape større ro om borettslagsformen og gi et mer realistisk bilde av omfanget av problemet når det gjelder lavinnskuddsboliger, kombinert med høy fellesgjeld, presiserte Norberg.

Se på lovverket.

Han fremmet også et fjerde mer langsiktig forslag der NBBL ber regjeringen sørge for at det etableres en arbeidsgruppe som får i oppdrag å vurdere endringer i ulike lovverk som angår etablering, bygging og salg av borettslag.

– Målet for arbeidet må være å gjøre det vanskeligere å etablere nye borettslag med svak økonomisk bærekraft i framtida, sier Ralph Norberg.

Lik Extraavisen.no på Facebook!