Extraavisen.no

Arkiv

Kraft fra Mongstad skal forsyne Gjøafeltet

(STATOIL HYDRO / NVE): NVE gir StatoilHydro ASA konsesjon til å bygge og drive en 90 kV vekselstrømsforbindelse fra Mongstad til Gjøafeltet.

Publisert for

, den

Sjøkabelforbindelsen vil forsyne feltet med kraft fra land og bidra til reduserte CO2 – og NOx – utslipp og gi en rimeligere strømforsyning. Sjøkabelanlegget med tilhørende infrastruktur vil etter NVEs vurdering ha ubetydelige miljømessige og arealmessige virkninger. NVE har lagt særlig vekt på at dette alternativet framfor Lutelandet-alternativet gir minst risiko for forsinkelser.

I behandling av planene for Gjøa, Vega og Vega-Sør la Stortinget til grunn at det skulle velges en løsning med hovedkraftforsyning fra land. En slik løsning er miljømessig gunstig og gir reduserte utslipp av klimagasser og NOX gasser og bedrer virkningsgraden i kraftproduksjonen. Det ble samtidig vedtatt en fremdriftsplan for utviklingen av Gjøafeltet med forventet oppstart i oktober 2010. Stortinget viste også til at en tilkobling via Lutelandet skal velges dersom det var teknisk mulig og miljømessig forsvarlig. Olje- og energidepartementet har senere presisert overfor NVE at løsningen må kunne gjennomføres innenfor tidsrammen for Gjøaprosjektet.

Etter en helhetlig vurdering mener NVE at Mongstad er et bedre tilknytningspunkt enn Lutelandet. NVE vektlegger at risikoen for forsinkelser er liten, og at det ikke er nødvendig med nye kraftledninger i bakenforliggende nett.

NVE krevde i brev av 16.3.2007 at Lutelandet skulle vurderes som et alternativt tilknytningspunkt for Gjøafeltet. StatoilHydro har ikke valgt å omsøke denne løsningen. NVE vil fortsette behandlingen av nødvendige anlegg i tilknytning til Lutelandsalternativet inntil det foreligger et rettskraftig vedtak for tilknytning av Gjøafeltet.

Lik Extraavisen.no på Facebook!