Extraavisen.no

Innenriks

Marit Bjørnstad ny leder i Sanitetskvinnene

Landsmøtet i Norske Kvinners Sanitetsforening valgte Marit Bjørnstad (65) som ny organisasjonsleder.

Publisert for

, den

Ny organisasjonsleder i Sanitetskvinnene Marit Bjønstad. Foto: Norske Kvinenrs Sanitetforening

– Min styrke er mitt engasjement for den enkelte kvinne. Min motivasjon for å takke ja til vervet, er at Sanitetskvinnene fortsatt en relevant aktør som bidrar til kvinners helse og livsvilkår. Som Norges største kvinneorganisasjon, har vi en viktig rolle for å sikre aktiviteter i lokalsamfunnet som møter morgendagens samfunnsutfordringer.

I helgen deltok 250 valgte delegater fra Sanitetskvinnenes lokalforeninger på et digitalt landsmøte for første gang. Etter åtte år som leder for 41 000 sanitetskvinner, gav Ellen-Sofie Egeland stafettpinnen videre til Marit Bjørnstad.

– Organisasjonen har vært gjennom en rivende utvikling og den negative trenden i medlemsutvikling, er snudd. Jeg har stor tro på at Bjørnstad vil kunne lede organisasjonen viktige arbeid videre, sier Egeland. Bjørnstad har erfaring fra frivillig sanitetsarbeid både i Drammen og Kristiansand. Hun er tidligere lærer og rektor. 

Lik Extraavisen.no på Facebook!

Likestilling i 2021 handler om kvinnehelse

Landsmøte vedtok også to viktige resolusjoner, en om likestilling og kvinnehelse og en om ulikhet og psykisk helse hos barn og unge. Resolusjonene ble vedtatt av et samlet årsmøte.

Landsmøtet understreket det faktum at vi fortsatt vet mer om menns helse enn kvinners helse. Skal vi nå målet om likeverdige helsetjenester og full likestilling mellom kjønnene, må kvinnehelse prioriteres på den politiske dagsorden.

Avtroppende organisasjonsleder Ellen-Sofie Egeland og påtroppende Marit Bjørnstad. Foto: Norske Kvinenrs Sanitetforening

Sanitetskvinnenes landsmøtet uttalte derfor at det offentlige tilbudet for kvinners helse nasjonalt og lokalt må styrkes og at offentlige bevilgninger til kvinnehelseforskning må økes. Det må også sikres en trygg fødsels- og barselomsorg i hele landet med spesifikke tilbud til særlig sårbare kvinner.

Sosial ulikhet og psykisk helse hos barn og unge

I 125 år har Sanitetskvinnene bidratt til bedre helse og livsvilkår for kvinner, barn og ungdom. Sanitetskvinnenes landsmøte ba gjennom den vedtatte resolusjonen norske myndigheter om å legge en plan for hvordan bærekraftsmålet om å halvere andelen barn som vokser opp i lavinntekt skal nås.

Landsmøtet er bekymret for at mange familier ikke får den hjelp de har behov for. Det understrekes at frivillige organisasjoner har en viktig oppgave med å supplere det offentliges tilbud, men Sanitetskvinnene mener likevel at staten bør ta et større ansvar for å motvirke de helsemessige konsekvensene av sosial ulikhet for barn og unge. 

Lik Extraavisen.no på Facebook!