Politikk

Nittedal kommune saksøkt av barnehagekjeder

Nittedal kommune er, sammen med ni andre kommuner saksøkt av bygdas private barnehager. Saken har sin bakgrunn i at barnehagene mener de har fått for lite i tilskudd fra de saksøkte kommunene for årene 2020-22

Private barnehagers Landsforbund (PBL) vant i fjor en sak i Høyesterett mot Fredrikstad kommune. Saken PBL hadde anlagt mot Fredrikstad om hvordan tilskuddene til de private barnehagene skal beregnes.

I den aktuelle saken var stridens kjerne hvordan spesialavdelinger ved tre av Fredrikstads kommunale barnehager påvirket beregning av tilskuddet som ytes til private barnehager.

Fredrikstad kommune hadde trukket personalkostnadene for disse spesialavdelingene ut av det grunnlaget som tilskuddene fra kommunen bygger på. Men samtidig hadde kommunen regnet barna som var tilknyttet disse spesialavdelingene inn i regnestykket når det gjaldt kostnadene for ordinære heldagsplasser i de kommunale barnehagene.

Slik PBL så dette, er dette snakk om en forskjellsbehandling mellom private og kommunale barnehager Fredrikstad kommune ikke hadde lov. Dette fikk de altså medhold i hos Høyesterett.

Høyesterett kom til at følgene av “kommunens beregningsmåte var at tilskuddsbeløpet per heltidsplass ble lavere enn kommunens gjennomsnittlige driftskostnader til ordinær drift i egne barnehager. Dette innebærer at den måten kommunen beregnet gjennomsnittlig driftskostnad på, ikke var i samsvar med kravet til likeverdig behandling i barnehageloven § 14” (senere flyttet til § 19 i den någjeldende loven).

Dommen var enstemmig.

Fått blod på tann

Seieren i Høyesterett har tydeligvis gitt PBL og de kommersielle barnehagene blod på tann.

I kjølvannet av dommen i Høyesterett har de nå levert søksmål mot over hundre kommuner rundt om i landet, hvorav altså Nittedal er en av dem. I tillegg er staten saksøkt.

Grunnlaget for alle søksmålene er at barnehageloven fastslår at kommunale og private barnehager skal likebehandles. Dette innebærer at en kommunes kostnader per barnehageplass danner grunnlaget for utbetaling av tilskudd til de private barnehagene. Dette er det enighet partene i mellom.

Striden mellom de stevnede kommunene og de private barnehagene står om hvordan kostnadene for de kommunale plassene skal beregnes.

Kan bli dyrt

Det er følge de opplysninger Extraavisen har hatt tilgang til, fra barnehagenes side ikke satt frem konkret tallfesting av hvor mye de mener å ha krav på. Det er derfor vanskelig å si hvor mye Nittedal kan risikere å måtte etterbetale de fem saksøkerne skulle de vinne frem med sitt søksmål. Men det legges fra kommunens side ikke skjul på at dette kan svi i en fra før bunnskrapt kommunekasse.

En måte å beregne hva dette kan koste kommunen, er å ta utgangspunkt i hvor mye Nittedal har gitt de fem barnehagene som omfattes av søksmålet i tilskudd i den aktuelle perioden. Dette utgjør ca 143 millioner kroner. Hvis kravet ender på for eksempel fem til ti prosent i økt tilskudd, vil det tilsvare mellom syv til fjorten millioner kroner. I tillegg kommer tilskuddet for inneværende år som ennå ikke er vedtatt.

Formelt har en dom bare rettskraftvirkninger for de fem barnehagene som står bak søksmålet. Men hvis søksmålet fører frem, vil det også få følger for de andre private barnehagene i bygda.

I Nittedal er det tjueen private barnehager som i årene 2020, 2021 og 2022 mottok til sammen ca 507 millioner kroner i kommunalt tilskudd. Så det er opplagt at det er store beløp det er snakk om, både for kommunen og den enkelte barnehage.

Lik Extraavisen.no på Facebook!