Extraavisen.no

Innenriks

NVE avslår søknad om bygging av vannkraftverk i Lindesnes

Skuåna Kraftverk SUS har søkt om tillatelse til å bygge Skuåna vannkraftverk i Lindesnes i Agder. NVE har vurdert at de negative konsekvensene ved prosjektet er så store at søknaden får avslag.

Publisert for

, den

Elv der inntaket var planlagt. Foto: Skuåna Kraftverk SUS

NVE mener at en utbygging av kraftverket vil føre til stor negativ påvirkning på en elvestrekning som i dag er et viktig gyte- og oppvekstområde for sjøørret i et nasjonalt laksevassdrag. 

NVE har derfor lagt stor vekt på ulempen byggingen vil ha på anadrom fisk og vannmiljø. Tørrere vannmiljø vil også gi negative konsekvenser for en lokalt viktig bekkekløft som er registrert i elven. 

NVE konkluderer med at byggingen av Skuåna kraftverk har få samfunnsmessige fordeler, og at tiltaket i liten grad kan bære ulemper for private og allmenne interesser.

Etter NVEs syn finnes det ikke avbøtende tiltak som vil redusere de negative konsekvensene i tilstrekkelig grad, siden dette vil svekke lønnsomheten i prosjektet ytterligere. 

Kraftverket ville gitt en årlig produksjon på omtrent 3,6 GWh, noe som tilsvarer strømbruken til omtrent 180 husstander. 

Lik Extraavisen.no på Facebook!