Extraavisen.no

Finans

Ny lønnsstøtteordning for desember og januar

(FINANS): Regjeringen presenterte skissen for den nye midlertidige lønnsstøtteordningen på en pressekonferanse 17. desember 2021.

Publisert for

, den

Foto: Benjamin A. Ward/Stortinget

FrP, SV, Høyre og Rødt har imidlertid bedt finansministeren komme på stortinget og forklare seg da ESA tilbakeviser påstanden om lønnsstøtten.

Fredag 17. desember la regjeringen frem en skisse for den nye lønnsstøtteordninger for bedrifter som kan dokumentere et omsetningsfall på minst 20 prosent på grunn av strenge smittevernregler. Men det er satt et tak på 30.000 kroner i støtte til hver ansatt.

Det taket er det imidlertid regjeringen selv som har bestemt, påpeker kommunikasjonssjef Jarle Hetland i Esa, som er tilsynsorganet til EØS.

18. november kom et nytt midlertidig rammeverk for statsstøtte som gjelder for covid-rammede bedrifter i EØS-landene på plass. Dette gir statene relativt vide rammer for å støtte bedrifter og disses ansatte, opplyser Hetland til NTB. – Innunder regelverket kan det gis støtte på inntil 80 prosent av lønna i en lønnskompensasjonsordning. Hvor stor lønn den enkelte har, er irrelevant, sier han.

Fremskrittspartiet, SV, Høyre og Rødt vil be finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) komme til Stortinget og forklare seg om lønnsstøtteordningen da ESA tilbakeviser påstandene om lønnsstøtten. Møtet mellom partene vil skje på mandag.

Dette er ordningen som ble foreslått på fredag. Det tas sikte på at denne skal gjelde med virkning fra 1. desember. 

 • Ordningen gjelder for foretak som er direkte eller indirekte berørt av nasjonale lovpålagte begrensninger på sitt forretningsområde, som antallsbegrensninger, krav om bordplassering, skjenkerestriksjoner eller liknende, jf. covid-19 forskriftens kapittel 5 §13a, §14 annet ledd bokstav b-c samt tredje ledd og §14d
 • Lønnsstøtten settes til maks 30 000 kroner i måneden per ansatt som bedriften velger å beholde i arbeid, begrenset til maks 80 % av den ansattes bruttolønn
 • For å kunne motta maksimalt støttebeløp må omsetningsfallet være 100 %. Ved omsetningsfall under 100 % avtar støttebeløpet gradvis ned til 3 000 kroner i måned per ansatt ved 20 % omsetningsfall. Hvis omsetningsfallet er mindre enn 20 %, er støttebeløpet null
 • Foretak hvis omsetningsnedgang skyldes manglende tilgang på arbeidskraft som følge av innreiserestriksjoner, er ikke omfattet av ordningen
 • Omsetningsfallet sammenlignes med omsetningsfallet i tilsvarende måned to år tidligere. Foretak opprettet etter 1. mars 2020 må benytte oktober og november 2021 som referanseperiode, med en avkortning på 20 %
 • Støtten kan ikke overstige bedriftens omsetningsfall målt i kroner
 • Samlet tak for hvor mye hver enkelt bedrift kan motta i lønnsstøtte blir på 47 millioner kroner per måned. Grensen gjelder også for konsern
 • For å kunne søke om støtte kan foretaket ikke ha iverksatt helt eller delvis permittering av ansatte etter 30. november 2021. Unntak gjelder foretak som har hentet alle ansatte som ble permittert etter 30. november 2021, tilbake i arbeid senest 21. desember
 • Det gis støtte for ansatte registrert i NAVs AA-register per 30. november 2021, som bedriften har en fast lønnsforpliktelse til. Både faste ansatte og midlertidige ansatte på tidsavgrensede kontrakter, som var i arbeid per 30. november 2021, og som har vært i aktivt arbeid i hele tilskuddsmåneden (men med unntaket nevnt i forrige punkt)
 • Ordningen gjelder fra desember 2021 til og med januar 2021. Hvis de strenge smitteverntiltakene vedvarer, kan det være aktuelt å forlenge ordningen for februar 2022.
 • Det forventes at søknadsportalen, som skal forvaltes av Skatteetaten, kan åpne i løpet av februar, og at de første utbetalingene kommer da. I likhet med de andre ordningene vil det være full åpenhet om hvem som får støtte
 • Søknaden må være godkjent av revisor eller autorisert regnskapsfører ved innsendelse
 • Det tas forbehold om at ordningen er i tråd med statsstøtteregelverket og blir godkjent av ESA.

Lik Extraavisen.no på Facebook!

Extraavisen arkiverer 2,7 mill. artikler. Les mer