Peker på uforsvarlig saksbehandling

Foto: Privat/Daniel DeNiazi

FAU-lagene i Auklandshamn og Valevåg går nå ut og peker på uforsvarlig saksbehandling i Sveio kommune. Nå har de fått advokathjelp.

Engasjerte foreldre har sendt brev til kommunestyrerepresentantane hvor de peker på en rekke mangler i behandlingen av skulesaken i Sveio. De har også hentet inn uttalelse fra advokat om uforsvarlig saksbehandling.

– Vi har opplyst alle kommunestyrerepresentantene om mangler i denne skolesaken. Blant de mest graverende er at det ikke har vært høring, og at kommunen har heller ikke vurdert barnets beste etter FNs barnekonvensjon. Kluge Advokatfirma konkluderer med at kommunen ikke har grunnlag for å vedta nedlegging av skolene, sier representant for FAU Valestrand, Håvard Tvedte.

I dokumentet som har blitt offentliggjort kommer det frem at barns medvirkning i skolesaken ikke blir tatt hensyn. FNs Barnekonvensjon artikkel 3 og 12 om at barns medvirkning i beslutninger som angår dem, samt at barnets beste skal være et «grunnleggende hensyn» er bare noe av det som ikke blir tatt hensyn i vedrørende skolesaken.

Både Auklandshamn og Valestrand skole i Sveio er nedleggingstruet. Foto: Daniel DeNiazi

Advokatfulmektig Markus V. Jæger skriver som følge i vurderingen:

Kluge Advokatfirma AS vurderer saksbehandlingen dit hen at den ikke gir forsvarlig grunnlag for kommunestyret til å treffe vedtak. Følgende omstendigheter danner grunnlag for vår vurdering:

  • Kontradiksjonshensynet fremstår ikke som tilfredsstillende ivaretatt. Forslaget om skolenedleggelse har ikke vært på høring og berørte parter har ikke fått uttale seg.
  • Forslaget om skolenedlegging fremstår ikke tilstrekkelig vurdert opp mot FNs Barnekonvensjon (vedr. artikler).
  • Saken fremstår ikke tilfredsstillende opplyst og beslutningsgrunnlaget virker følgelig ikke forsvarlig for å treffe vedtak

Advokatfirmaet skriver at bakgrunnen for deres vurdering er at Sveio kommune ikke kan treffe vedtak på basis av nåværende beslutningsgrunnlag, men bør utsette behandlingen av forslaget til saken er forsvarlig utredet.

Rådmannen Jostein Førre svarer slikt på besvarelsen fra FAU om at saksbehandlingen er uforsvarlig. Dette sier han til Haugesunds Avis:

– Det er rådmannen sin oppfatning at sakskomplekset har vært gjenstand for en omfattende høring fra rapporten ble presentert av Telemarkforskning for et åpent kommunestyre og lagt ut på kommunen sin hjemmeside 7. desember 2020 og fram til høringsfristen 1. februar 2021. Rådmannen presiserte at han ville konkludere med en innstilling etter høringsrunden var avsluttet. Det som ble rådmannen sin konklusjon var et av tre hovedalternativ i Telemarkforskning sin rapport.

Lik Extraavisen.no på Facebook!