Extraavisen.no

Politikk

Positive forslag om pensjon

(ØKONOMI): Det er bra at Pensjonsutvalget foreslår å styrke minstepensjonene og uføres alderspensjoner, men vi må sikre en god ordning for slitere i Folketrygden, sier sjeføkonom Roger Bjørnstad.

Publisert for

, den

Foto: Pixabay

I går la det regjeringsoppnevnte Pensjonsutvalget fram sin evaluering av pensjonsreformen fra 2011.

– Vi er fornøyd med at utvalget har konkludert med at det er behov for å styrke den sosiale bærekraften i Folketrygden, sier LOs sjeføkonom.

Bjørnstad understreker at LO foreløpig ikke har tatt stilling til de ulike løsningene.

–  Nå skal vi gå grundig gjennom rapporten, og så vil LO og forbundene delta i debatten om pensjonsutvalgs innstilling, sier han.

LO er enig med utvalget i at pensjonsreformen har virket etter sin hovedhensikt, ved å bidra til at folk jobber lenger enn før 2011.

Det har vært nødvendig å trygge den økonomiske bærekraften i Folketrygden.

– Det er bra at de som kan jobbe lenger gjør det, men vi må også sikre de som ikke har muligheten til det, sier Bjørnstad.

LO er svært bekymret for at reformen også har ført til at ulikhetene i pensjon vil fortsette å vokse. Muligheten til å jobbe lenge avhenger av hvilken type jobb man har, den enkeltes helse og ikke minst situasjonen i arbeidsmarkedet.

–  De som ikke kan stå lenge i jobb vil dermed få alt for lave pensjoner om ikke noe endres, og dette må vi hindre, sier Bjørnstad.

LO-kongressen vedtok derfor at det er behov for en sliterordning i Folketrygden, som gjør at flere kan gå av tidligere dersom de har behov for dette.

–  Utvalget har ikke kommet med noen løsning på sliterproblemet, og LO vil følge opp at dette blir utredet i oppfølgingen av denne rapporten, sier Bjørnstad.

I tillegg må det ses på hvordan ordninger for slitere i privat og offentlig tjenestepensjon kan forsterkes.

Utvalget foreslår at aldersgrensene skal økes i takt med levealderen. Dette er en endring LO foreløpig ikke har tatt stilling til, og som må ses i sammenheng med de andre forslagene som utvalget kommer med.

LO er enig med utvalget i at minsteytelsene må øke.

Vi er også glade for at utvalget har innsett at dagens pensjonsregler vil gi uføre for lave pensjoner. Utvalget har foreslått økt opptjeningstid for uføre og uføre delvis skjermes for levealdersjusteringen. Det er imidlertid ikke nok, mener LO, som ønsker at uføre skal skjermes helt for levealdersjustering siden uføre ikke kan kompensere for virkningene med å jobbe videre.

LO vil påpeke at utvalget bare har sett på Folketrygden. Det er behov for styrke resten av pensjonssystemet. Folketrygden må ses i sammenheng med hva folk vil kunne få fra tjenestepensjonsordningene og Avtalefestet Pensjon (AFP), og også disse ordningene må forbedres.

Derfor har LO-kongressen vedtatt å kreve at minstenivået i obligatorisk tjenestepensjon økes til 4 %.

LO vil i tillegg reformere AFP-ordningen, for å tette hull og lage en mer rettferdig og treffsikker ordning.

LO stilte seg bak pensjonsreformen på kongressen i 2005. En forutsetning for denne støtten var at pensjonssystemet er sosialt bærekraftig som sikrer at alle har mulighet til en god og trygg pensjon. Det er behov for forbedringer for å bevare oppslutningen om reformen også i framtiden.

–  Det er behov for en grundig debatt om pensjonsutvalgets rapport, og der vil LO være en aktiv stemme, avslutter Bjørnstad.

Lik Extraavisen.no på Facebook!