Innenriks

Store rovdyr påvirker fjellreven ulikt

Jerven ser ut til å gå godt sammen med fjellreven, mens kongeørna kan være en direkte trussel. En som trives godt i de stores selskap er fjellrevens konkurrent rødreven.

Fjellreven er blant de minste rovdyrene vi har i fjell- og tundraområdene på fastlandet i Norge. Med sine 3-5 kilo er den bokstavelig talt et lett bytte for større rovdyr, som kongeørn og jerv, i det åpne terrenget. Samtidig har konkurranse fra rødreven økt de siste tiårene.

– At rødreven utkonkurrerer fjellreven der de to artene overlapper er godt kjent, og utfordringen øker i takt med at rødreven trekker lenger og lenger inn på viddene og i fjellet. Det kan medføre at presset øker på en allerede truet fjellrevbestand, sier forsker Lars Rød-Eriksen i Norsk institutt for naturforskning (NINA).

Store rovdyr påvirker artene i samfunnet de er en del av, blant annet gjennom konkurranse, unnvikelse (frykt) og predasjon. Hvordan de påvirker konkurransen mellom mindre rovdyr som fjellrev og rødrev vet vi mindre om, og i en fersk studie har NINA-forskere sett nærmere dette.

Viltkamera avslører

– Vi overvåket eksperimentelle kadaver med viltkamera over en periode på ti år, for å vurdere hvordan rovdyrartene overlappet i tid og rom i forhold til forekomsten av smågnagere på senvinteren. Resultatene bekreftet at fjellreven i større grad unngikk kadavrene i år med mye smågnagere, sier Rød-Eriksen.

Dette viser at fjellreven unngår møter med de større rovdyrene hvis den kan. Smågnagere, og spesielt lemen, er et svært viktig bytte for fjellreven. Mengden smågnagere varierer, med topper hvert 3-5 år, og i toppårene har fjellreven størst sjanse for å reprodusere og få store kull. Derfor forventet forskerne mindre overlapp i bruk av kadaver og lavere konkurranse mellom fjellreven og rødreven i år med mye smågnagere.

Jerven påvirker samspillet mellom revene

Både jerv og kongeørn påvirket forekomsten av fjellrev og også samspillet mellom fjellrev og rødrev. I fjellområdene forekom fjellrev oftere sammen med rødrev når jerv var til stede, men i mye mindre grad når kongeørn var til stede. I de nordlige tundraområdene er bestanden av fjellrev mindre, men også her ble fjellrev noe oftere observert sammen med rødreven når jerven var i nærheten. Det gjaldt spesielt i perioder med lite smågnagere.

– Selv om det er dokumentert at jerv kan ta både fjellrev og rødrev, virker det som jerven har en avbøtende effekt på konkurransen mellom fjellrev og rødrev. Vi ser at rødrev holder seg på avstand fra jerv på kadaver, og dette kan være til fordel for fjellreven, sier seniorforsker Nina E. Eide i NINA.

Fjellreven unngikk kongeørna

Kongeørnas rolle kom også tydelig fram. I fjellområdene unngikk fjellreven kadaver med tilstedeværelse av kongeørn uavhengig av forekomsten av smågnagere. I de nordlige tundraområdene var kongeørnas rolle mer uklar, trolig på grunn av at fjellrevbestanden er mye lavere der.

– Kongeørn ser ut til å kunne være en direkte trussel mot reetableringen av fjellreven. Vi har etter hvert dokumentert flere tilfeller av at kongeørn dreper valper og voksne fjellrev, både sommer og vinter. Funnene i denne artikkelen gjør at vi bør vurdere behovet og mulighetene for å minimere konkurransen mellom kongeørn og fjellrev, der vi forøker å re-etablere fjellrevbestanden, utdyper Eide.

Rødreven ser i mindre grad ut til å bli negativt påvirket av de større rovdyrene. Trolig skyldes det at rødreven er større (5-8 kg) enn fjellreven, og at den oftere lever i nærheten av skoggrensen. Det kan gi bedre skjul og beskyttelse mot de store rovdyrene.

Rødreven marsjerer fram

– Vi ble overrasket over at rødreven var så sterkt til stede i fjellet og de nordlige tundraområdene. I gjennomsnitt besøkte rødrev 80 prosent av kadavrene vi overvåket gjennom alle årene, selv langt inne på fjellet over 1400 meters høyde. Det bekrefter at rødreven er på sterk frammarsj, og at konkurransen med fjellrev trolig vil bli sterkere framover, sier Rød-Eriksen.

– Studien vår tyder på at mer jerv i økosystemene på fjellet og tundraen kan gjøre fjellreven mer motstandsdyktig mot rødreven. Det er også indikasjoner på at rødreven blir mindre dominerende overfor fjellreven når antall fjellrev øker, legger Rød-Eriksen til.

Å forstå hvilken rolle de større rovdyrene har i økosystemet på høyfjellet og tundraen er svært viktig for å kunne forvalte og bevare artene som lever her. Denne studien bidrar til å belyse viktigheten av helhetlig økosystemforvaltning.

Studiet var en del av prosjektet ECOFUNC, finansiert av Norges Forskningsråd.

Lik Extraavisen.no på Facebook!

Daniel DeNiazi

Daniel DeNiazi (født 6.desember 1991, Constanta i Romania) er en norsk journalist og fotograf fra Sveio. F.o.m 24.januar 2021 er han ansvarlig redaktør i Extraavisen. DeNiazi startet sin karriere i lokalavisen Vestavind (Sveio) da tidligere Frøken Norge-deltaker, Mona Terjesen headhuntet han som frilans journalist. Han har mer enn 10 års erfaring innen journalisikk.