Extraavisen.no

Innenriks

Stortinget vil ha kontrollhøring om gigantisk helseprosjekt

(NORGE): Stortingets kontrollkomite vedtok tirsdag å starte undersøkelser av helseprosjektet Akson og bruken av konsulenter i Direktoratet for e-helse. Prosjektet hadde en kostnadsramme på inntil 22 milliarder kroner.

Publisert for

, den

Foto: Stortinget

Akson var prosjektet som skulle levere et felles journalsystem for kommune-Norge. Slik det er i dag. benyttes det en del ulike journal- og samhandlingsløsninger av de ulike helseaktørene. Dette gjør at flere kommuner opplever at de løsningene de har ikke imøtekommer dagens eller morgendagens behov og krav til digital dokumentasjon og samhandling. Situasjonen vil utfordres ytterligere ettersom demografien endres og ressurstilgangen reduseres slik at tjenestebehov må løses på andre måter enn i dag.

Konseptvalgutredningen som ble gjennomført av Direktoratet for e-helse i 2018 konkluderte med at helsepersonell ikke har god nok informasjon om pasientene, at dagens digitale arbeidsverktøy i kommunehelsetjenesten er lite egnet for å jobbe effektivt i, at langt de fleste mangler beslutningsstøtte som kan understøtte god praksis – og at mye tid som kunne gått til pleie og omsorg i stedet brukes på å innhente og kvalitetssikre informasjon.

Direktoratet for e-helse anbefalte derfor i 2018 å anskaffe og innføre løsninger for helhetlig samhandling og felles journal (Akson) i alle kommunale helse- og omsorgstjenester, utenfor helseregion Midt-Norge. Samhandlingsløsningene vil gjelde hele helse- og omsorgstjenesten.

Kritisk til konsulentbruken

Det har helt siden prosjektet ble satt i gang, vært reist sterk kritikk mot konsulentbruken i Direktoratet for e-helse. Blant annet kunne Aftenposten i 2020 avsløre at direktoratet gjennom flere år har latt en av deleierne i konsulentselskapet PricewaterhouseCoopers (PwC) få styre arbeidet og opptre som byråkrat utad.

Avsløringen tyder på at PwCs deleier kan ha brukt sin posisjon i direktoratet til å gi PwC fordeler og enorme inntekter gjennom deltakelsen i Akson-prosjektet. Eksperter kaller direktoratets konsulentbruk og PwCs rolle problematisk rolleblanding og brudd på anskaffelsesregelverket, skrev Aftenposten.

Aftenposten kunne også melde at vedkommende ansatt i PwC var sentral da anbud knyttet til prosjektet ble lagt ut på anbud, et anbud som PwC, kanskje ikke overraskende, vant.

På Stortinget ble det etter hvert flere kritiske røster til prosjektet, en kritikk som skjøt fart etter en kritisk rapport fra Riksrevisjonen.

Riksrevisjonen konkluderte med at det i prosjektet var brudd på anskaffelsesregelverket i 11 av de 14 tilfellene de hadde undersøkt. Det ble også rettet sterk kritikk mot styringen og gjennomføringen av hele prosjektet.

Kontrollsak

Rett før jul sendte Stortingets kontrollkomite en liste med spørsmål til helseministeren. I svaret fra ministeren kom det frem opplysninger som gjorde at komiteen fant å måtte se nærmere på saken. Helseminister Ingvild Kjerkhol kunne blant annet opplyse at 31 prosent av årsvwerkene i Direktoratet for e-helse, som var ansvarlige for Akson-prosjektet, de siste årene var innleide konsulenter.

Komiteen har derfor funnet grunn til å se nærmere på både direktoratet og på Akson-prosjektet. De vedtok derfor på tirsdag å innkalle både den sittende og tidligere statsråden samt tidligere og nåværende direktøren i direktoratet

Lik Extraavisen.no på Facebook!

Extraavisen arkiverer 2,7 mill. artikler. Les mer