Politikk

Aktivitetsfondet en suksess!

En egen arbeidsgruppe har nå evaluert kommunens aktivitetsfond. Gruppens konklusjon er at fondet fungerer etter hensikten. Følgelig bør ordningen videreføres.

Aktivitetsfondet ble vedtatt opprettet av kommunestyret i 2020 etter at Nittedal hadde fått avslag på søknad om å bli pilotkommune for en ordning med et «fritidskort» som kunne brukes til å betale for barn og ungdoms deltakelse i fritidsaktiviteter. Med bakgrunn i kommunens fattigdomsmelding som kom i 2019, så man behovet for en ordning for en ordning som kunne sørge for inkludering av barn fra lavtinntektsfamilier i fritidsaktiviteter.

I mandatet for Aktivitetsfondet heter det at formålet er legge til rette for at barn og unge fra lavinntektsfamilier gis anledning til å delta i organiserte fritidsaktiviteter.

Tillitsbasert

Aktivitetsfondet er lagt opp slik det er foreninger og lag som søker om midler, ikke enkeltpersoner. Det ble videre vedtatt at det er den enkelte organisasjon (lag/forening) som vurderer hvilke av dets medlemmer som gis en rabattert medlems- og/eller deltakeravgift.

Foreningen eller laget lager en oversikt over den samlede summen av den støtte/rabatt som de har tilkjent sine medlemmer med størst behov. Denne summen kan de så søke om å få refundert fra fondet med inntil 2/3 den samlede summen.

Ved å refundere kun en andel av kostnaden sikres det at organisasjonen vurderer seriøst hvem som bør få støtte. Andelen bør være så høy at variable merkostnader ved å innlemme medlemmet dekkes

Systemet er basert på at den enkelte organisasjon gis tillit og ansvar for å vurdere hvem av sine medlemmer som har størst behov for rabattert deltakeravgift/medlemskontingent.

Siktemålet med en slik ordning var å lage en ubyråkratisk ordning og unngå stigmatisering.

Ble oppfattet som avsporing

Debatten rundt både søknaden om å bli med i ordningen med fritidskortet, og senere opprettelsen av et aktivitetsfond ble hard. Flere partier kritiserte det hele for å være en avsporing fra det på den tiden aktuelle spørsmålet – om å la barn i familier som var avhengig av sosialhjelp, få beholde barnetrygden. Det da styrende flertallet gikk sterkt i mot dette forslaget, og valgte i stedet å gå inn for å søke om å bli med i ordningen med fritidskort. Da dette ikke gikk, vedtok det samme flertallet å opprette et kommunalt aktivitetsfond.

Fungerer etter hensikten

Aktivitetsfondet kom inn på budsjettet for 2022. Det ble da vedtatt at 2022 skulle være å anse som pilotår. Dette pilotåret skulle da evalueres iløpet av 2023.

Evalueringsrapporten er nå sendt ut til bygdas politikere og vil bli behandlet i kommunestyret nå i juni.

Den politisk nedsatte styringsgruppen for fondet opplever at Aktivitetsfondet er et hensiktsmessig og godt tiltak for å forebygge at barn og unge faller utenfor organisert aktivitet. Ordningen har stor betydning for lag og foreninger som ønsker flere medlemmer, men er også økonomisk viktig i en utfordrende tid med økte kostnader og utgifter både for foreninger og barnefamilier.

Ifølge evalueringsrapporten ble det i 2022 gitt tilskudd til totalt 222 barn og unge i alderen 5-19 år. Dette er imidlertid ikke 222 unike barn, da foreningene kan ha søkt for samme barn både på våren og på høsten.

Styringsgruppens overordnede vurdering er at ordningen fungerer etter hensikten og bør videreføres.