InnenriksNyheter

Betydelig nedgang i klimagassutslipp fra veitrafikken

Foto: Knut Opeide/Statens vegvesen
Klimagassutslippene fra veitrafikken gikk ned med 7,8 prosent i 2023. Utslippene gikk fra 8,7 millioner tonn CO2 i 2022 til 8 millioner tonn i 2023. Det viser foreløpige tall fra SSB.

-Dette er gode nyheter. Det viser at målrettet arbeid med å begrense klimagassutslippene nytter, sier vegdirektør Ingrid Dahl Hovland.

-Nedgangen i CO2-utslipp skyldtes i stor grad veitrafikk, og den viktigste årsaken er redusert bruk av fossile brensler, sier Ingrid Dahl Hovland.

Klimagassutslippene totalt i Norge er redusert med rundt 4,7 prosent til 46,6 millioner tonn CO2 i 2023. Reduserte utslipp fra veitrafikken bidro sterkt til at klimagassutslippene sank.

760 000 elbiler på norske veier

Utslippene fra veitrafikk går ned fordi flere velger å kjøre elbil. I dag kjører det rundt 760 000 elbiler på norske veier. Av disse er ca. 716 000 personbiler, 15 300 lette varebiler, 17 300 tunge varebiler og 1 300 lastebiler. Hittil i år er 84 prosent av alle nyregistrerte personbiler nullutslippskjøretøy. Det viser at vi er på rett vei mot målet om at alle nye personbiler skal ha null utslipp i 2025.

Ser vi nærmere på kjørelengder i kilometer, er det en nedgang for både bensin og dieselbiler, mens kjørelengden for elbiler økte.

Antall kjørte kilometer med elektriske personbiler økte fra 7 995 millioner i 2022 til 9 948 millioner km i 2023. Dette er en økning på nesten 25 prosent. Små elektriske godsbiler økte fra 206 til 287 millioner km, mens store lastebiler økte fra 3,4 til 11 millioner km.

-Det betyr at uten elbilene ville utslippene fra veitrafikken vært ganske mye høyere, poengterer Ingrid Dahl Hovland.

Kollektivreiser gikk opp igjen

Kollektivreiser gikk opp igjen i 2023 etter to år med korona-restriksjoner. Bussenes trafikkarbeid økte med 4,2 prosent.

Antall kjørte kilometer for alle typer kjøretøy økte med 0,7 prosent fra 2022 til 2023. Personbiler økte med 1 prosent, mens kjørelengden for små godsbiler sank med 0,7 prosent, og store lastebiler sank med 1,9 prosent.

Behov for kraftige kutt

Statens vegvesen skal redusere klimagassutslipp fra veitransporten med 55 prosent innen 2030.

-Det er behov for kraftige kutt i klimagassutslipp framover for at vi skal klare den nødvendige omstillingen, sier Ingrid Dahl Hovland. Veitrafikken står for ca. en femtedel av Norges utslipp av klimagasser, og tyngre kjøretøy for om lag halvparten av disse igjen.

-Nå jobber vi også målrettet med ladeinfrastruktur for tungtransporten i samarbeid med Enova og Nye Veier. Etablering av ladestasjoner for tunge elkjøretøy vil gi reduserte klimagassutslipp.

Sammen med regjeringens tungbilpakke til ladestasjoner på døgnhvileplasser og hovedrasteplasser, vil det gi trygghet til aktørene om at tilbudet av ladestasjoner blir godt nok til å investere i elektriske lastebiler, sier Hovland.

Følg Extraavisen på facebook!