Nyheter

Budsjett med underskudd

Kommunedirektøren har lagt fram sitt forslag til budsjett for 2024 og økonomiplan 2024-2027. Budsjettet har en ramme på omtrent 2,4 milliarder kroner.
Kommunedirektørens forslag til kommunebudsjett har en på rundt 2,4 milliarder kroner. Fordelingen av utgiftene på de ulike sektorene viser oppvekst og utdanning, som blant annet omfatter bygdas barnehager og skoler, neste år vil kunne bruke 1.076.773 kroner på drift.

Går vi til den andre store utgiftsposten, helse og velferd, vil kommunen bruker 665.259 millioner kroner.

Også innen miljø og samfunnsutvikling satses det på å bruke penger neste år. 70.853 er denne sektoren tilgodesett med neste år.

Går i minus

I valgkampen ble det fra Høyre og Frp gjort et stort nummer av at Nittedal gikk med en million kroner i underskudd hver uke, vel og merke ut i fra det budsjettet som ble vedtatt for inneværende år.

Nå vil endelig regnskap for 2023, når det foreligger rundt neste sommer, ventelig vise overskudd. Men følger vi tankegangen til de nåværende styringspartiene fra valgkampen, vil kommunen neste år ha redusert dette til 0,5 millioner kroner per uke.
For 2024 er det altså budsjettert med et underskudd på 26 millioner. Dette dekkes inn ved å tappe kommunens «sparebøsse» (disposisjonsfondet) med et tilsvarende beløp.

Dette kan kommunedirektøren gjøre fordi disposisjonsfondet har økt de siste årene.

Økt aktivitet

Sektorene har økende aktivitet. Det gjelder spesielt de to store sektorene helse og velferd, og oppvekst og utdanning, men også miljø og samfunnsutvikling og fellestjenester får styrket budsjettet sitt.

70 prosent av inntektene til kommunen kommer fra rammetilskudd fra staten og skatt. De siste 30 prosentene kommer fra eiendomsskatt, gebyrer, øremerkede midler og noen andre mindre inntekter. Inntektene øker litt for hvert år, men utgiftene øker mer. Derfor varsler kommunedirektøren at det må settes i gang flere tiltak og grep for å bremse kostnadsveksten. Fordi kommunen har penger på disposisjonsfond, har man tid til å gjennomføre tiltakene.

Videre arbeid

Kommunedirektørens budsjettforslag er nå overlevert til bygdas politikere. Det første som skjer at det vil bli gjenstand for behandling i de ulike partiene.

Partiene har en drøy uke på å melde inn spørsmål om budsjettet til administrasjonen. Deretter vil bygdas ulike hovedutvalg og råd få saken på sine bord.

27. november kommer saken til behandling i formannskapet, før kommunestyret skal si sitt 11 desember.