Politikk

Da skal ny BPA-avtale utlyses

Sist gang Nittedal kommune skulle inngå avtaler om leveranse av BPA-tjenester ble det mye politisk spetakkel. Dette håper de å unngå denne gang ved å forankre avtalen bedre politisk.

BPA er forkortelse for Brukerstyrt personlig assistanse og er en tjeneste for mennesker med ulike former for funksjonsnedsettelser, og som har behov for bistand i hverdagen. Tjenestens formål er å være et likestillingsverktøy som skal bidra til et fritt og aktivt liv – uten begrensninger!

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er ikke en tjeneste, men en måte å organisere tjenester på. Tjenester som kan organiseres som BPA er praktisk bistand og opplæring, hjemmehjelp, støttekontakt og avlastning, samt enkle helsetjenester i hjemmet.

Den nåværende avtalen om leveranser av BPA-tjenester hadde en varighet på to år, med opsjon på forlengelse i inntil to år. Nåværende avtale utløp altså i 2021.

Som vi alle vet, ble nan i avtaleperioden rammet av en pandemi. Det ble under denne pandemien, med politisk godkjenning, vedtatt å utsette inngåelse av ny avtale ved å benytte seg av opsjonen som lå i avtalen.

Norsk Standard vs Nittedalstandard

Sist gang Nittedal kommune utlyste anbudskonkurranse om BPA, ble det bråk.

Nittedal kommune mente at den dagjeldende avtalen var for kostbar for kommunen. Både timeprisen kommunen betalte og øvrige vilkår var etter kommunen oppfatning for gullkantete.

Sentralt i bråket rundt fornyelse av avtaler med tilbydere av BPA var hvilken konsesjonsavtale som skulle velges.

Konsesjonsavtalen Nittedal kommune har brukt i inneværende kontraktsperiode er lik den som er valgt i Vikens vestregion (ca 15 kommuner). Dette er en avtale kommunene er tilfreds med. Motstanderne av den avtalen Nittedal har valgt, ville ha en avtale basert på Norsk Stanard.

Organisasjonen Standard Norge har utarbeidet en standardavtale for BPA som benyttes av noen kommuner. Rådmannen har vurdert at denne ikke ivaretar alle hensyn godt nok.

Nittedal kommune har under utarbeidelse av en ny anbudsrunde vurdert Norsk Standard opp mot den avtalen som benyttes av kommunen idag.

I dette ligger mye av kimen til det som finnes av stridigheter rundt BPA. Flere av partiene har, riktignok med litt varierende argumentasjon, gått mot rådmannens forslag til avtale. Der rådmann vil basere avtalen på «Nittedal standard», vil Høyre, Frp og SV at en ny avtale baserer seg på Norsk Standard (NS). Dette da disse partiene mener NS sikrer likhet, og gir forutsigbarhet.

De tre partiene legger også avgjørende vekt på at Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne i sin uttelse gikk inn for å benytte NS ved utlysing av BPA-avtale. avtale

AP,MDG, SP og Rødt derimot mener at dagens

Det ble også under forrige kontraktsinngåelse reist kritikk mot mangelen på brukermedvirkning under utarbeidelse av avtalen. Kommunestyret vedtok derfor i februar 2020 at det skal sikres reell brukermedvirkning og politisk medvirkning i fremtidige saker om BPA-konsesjoner. Det er blitt utarbeidet en medvirkningsplan for å sikre begge disse tingene.

I saksfremlegget fra rådmannen, skriver han at det i dag er fem firmaer som leverer BPA til kommunens innbyggere. Av disse fem, er det tre firmaet som brukere av BPA har valgt å få tjenester av.