Kultur/sport

Det murres i kulturlivet

Idretten får solid støtte fra Nittedal kommune. Men nå murrer det blant bygdas kulturliv. De etterlyser å få de samme vilkår som idretten har.

Alle vet at Nittedal er en bygd hvor idretten står sterkt. Å gå imot idrettens ønsker er på mange måter et kamikaze-oppdrag. Man blir ikke populær, og man kan få mange hatytringer mot seg.
Så sterkt står idretten her i bygda at veldig få tørr å ta den politiske belastningen det er å gå i mot idrettens ønsker.

Men nå murrer det innenfor andre deler av frivilligheten i Nittedal. Særlig kulturlivet, representert ved teater og korps, føler seg urettferdig behandlet når det kommer til økonomisk støtte.

Særlig knytter en stor del av misnøyen seg til det faktum at bygdas idrettslag har gratis leie av treningslokaler, mens kulturlivet må betale lokalleie dersom de ønsker å øve i lokaler som er tilrettelagt for scenisk virksomhet.

Litt om lokalleie

Felles for både idretten og kulturlivet, er at bruk av eksempelvis skolenes gymsaler, er gratis for begge formål. Det er når det kommer til bruk av tilrettelagte lokaler, at de store forskjellene kommer til syne.

Mye av striden rundt dette med gratis lokalleie bunner i at i Nittedal er det seks lokaler som er spesielt tilrettelagt for idrett, mens det bare er ett lokale som er spesielt tilrettelagt for det som kalles scenisk kultur – altså kultur som fremføres fra en scene.

Disse seks idrettshallene stilles gratis til rådighet for idrettslagene til trening og andre ikke-inntektsbringgende arrangementer. Skal ett idrettslag ha arrangementer som gir inntekter, for eksempel seriekamper, cuper eller liknende, må de betale lokalleie.

Går vi til kulturlivet, har bygda per i dag ett lokale som er tilrettelagt for scenisk kunst. Det er kulturverket Flammen, Flammen i dagligtale.

I motsetning til bygdas idrettslag, som får gratis leie av lokaler tilrettelagt for deres virksomhet, må for eksempel Nittedal Teater betale dersom de ønsker å bruke Flammen til prøver.

Teatergruppers særlige behov

Det blir i debatten ofte henvist til at også kulturlivet har tilgang til lokaler på skolene. Men da glemmes det fort at scenisk kultur er avhengig av tilgang til nettopp en scene.

En hver som har hatt befatning med scenisk kultur vet at det å kjøre en forestilling krever tilgang til å kunne øve med kulisser og lyd/lys. Dette kalles tekniske prøver, og er vanskelige å få til i en gymsal. Man må rett og slett kjøre slike prøver i et lokale egnet for scenisk fremføring. Som skrevet lenger opp, har Nittedal ett slikt lokale; Flammen.

Men mens for eksempel et håndballag kan kjøre kamptreninger, som er sammenliknbart med en teatergruppes tekniske prøver, uten å betale leie, må en teatergruppe betale leiepris for å kjøre tekniske prøver i Flammen. Dette koster 1300 kroner for en kveld. Da må man rigge ned alt utstyret etter prøve, og sette det opp igjen neste dag hvis man skal kjøre prøver over flere dager. Hvis man vil ha utstyr/kulisser eller liknende stående fra en prøvedag til en annen, koster det 2600 kroner per dag.

Ifølge kommunens egne beregninger betalte bygdas sceniske grupper i 2022 330.000 kroner for leie av lokaler i Flammen til slike prøver – altså ikke-inntektsbringende prøver.

Budsjettforslag

Under kommunestyrets budsjettdebatt nå i desember, gikk Rødt og SV inn for at bygdas sceniske grupper skulle slippe å betale leie for prøver i storsalen som ikke gir inntekter – med andre ord kunne kjøre tekniske prøver uten at det koster skjorta.

Dersom dette forslaget hadde blitt vedtatt, hadde det, foruten å spare teatergruppene for penger, også medført at det ble likestilling mellom idretten og kulturen på dette området. Men dessverre ble det ingen gehør for forslaget hos de andre partiene. Derfor blir bygdas kulturliv også de kommende år belastet med utgifter idretten slipper.