NyheterPolitikk

Endelig kommer det sykkelvei fra Kvernstujordet til Mo

Sykkelvei fra Borghild Ruds vei til Kvernstujordet har stått høyt på kommunens prioritetsliste hva angår trafikksikkerhetstiltak. Nå havner saken på kommunestyrets bord og kommer opp til behandling under mandagens kommunestyremøte.

Dette er siste deletappe for en sammenhengende gang- og sykkelvei fra øvre del av Kvernstuveien ned til rådhuset og riksvei 4. Den inngår også i et sammenhengende alternativ for myke trafikanter mellom Kruttverket og rådhuset/riksvei 4.

De to nederste etappene fra riksvei 4 og frem til avkjørsel til hestesenteret ble ferdigstilt i 2021 og 2022.

Utbygger av Kvernstua har i henhold til rekkefølgekrav i reguleringsplan og utbyggingsavtale, bygget den delen av gang- og sykkelveien som ligger innenfor 5 planområdet for boligfeltet. Strekningen ble ferdigstilt i 2022, og er overtatt vederlagsfritt av kommunen.

Utbygger av Kvernstua har også bygget første del av bru over Ørfiskebekken, fram til reguleringsplangrense. Nittedal kommune har i henhold til utbyggingsavtale betalt kr. 1 450 000 i delfinansiering, og brua ble overtatt av kommunen i 2022. Brua er ellers prosjektert og bygget på en slik måte at forlengelse lett kan etableres som del av den siste etappen.

Gang-/ sykkelveien er bygget som en sykkelvei med fortau i 5 meters bredde pluss skuldre, og med ikke- avvisende kantstein som skiller sykkelveien fra fortauet. Denne standarden skal videreføres på siste deletappe. Unntak fra den gjennomgående standarden er brua over Ørfiskebekken, som er bygget noe smalere av økonomiske årsaker.

Siste etappe som skal bygges består av strekningen fra avkjørsel til hestesenteret og fram til plangrensen mot Kvernstujordet. Dette inkluderer også forlengelse av kulvert under Svartkruttveien ved hestesenteret, og forlengelse/sammenkobling med brua over Ørfiskebekken.

I forbindelse med tiltaket, må også ridebanen ved hestesenteret sideforskyves noe. Hensyn til drift på hestesenteret er sikret gjennom avtalene inngått i forbindelse med grunnerverv.

Totalt vil det koste rundt 28 millioner å bygge gangveien, hvorav 22 millioner er lånefinansiert. De resterende drøye 5 millionene er kompensasjon for merverdiavgift.