Nyheter

EU med tiltak mot russisk propaganda

EUs ministerråd vedtok nylig å suspendere kringkastingsaktivitetene i EU til ytterligere fire medier, som sprer og støtter den russiske propagandaen og angrepskrigen mot Ukraina: Voice of Europe, RIA Novosti, Izvestia og Rossiyskaya Gazeta.

Disse medieselskapene er, slik EUs ministerråd ser det, under direkte eller indirekte kontroll av russiske myndigheter, og har vært essensielle når det gjelder å bringe frem og støtte Russlands angrepskrig mot Ukraina. De har også vært sentrale for destabiliseringen av Russlands naboland.

Det er kun senderettigheter Ministerrådet har mulighet til å inndra. Det følger av «Charter of Fundamental Rights» at man ikke kan hindre de nevnte medieselskapene å drive «normal» journalistisk virksomhet. Med det menes for eksempel forskning og intervjuer.

Ministerrådet anser at Russland har engasjert seg i en systematisk, internasjonal kampanje for medie- og informasjonsmanipulasjon, innblanding og alvorlig forvrengning av fakta for å rettferdiggjøre og støtte sin fullskala aggresjon mot Ukraina, og for å styrke sin strategi for destabilisering av sine naboland, og av EU og dets medlemsland. Spesielt har propaganda-, informasjonsmanipulasjons- og innblandingsaktivitetene gjentatte ganger og konsekvent rettet seg mot den ukrainske staten og dens myndigheter, ukrainske borgere, så vel som de europeiske politiske partiene, spesielt i valgperioder, samt rettet mot sivilsamfunnet, asylsøkere, russiske etniske minoriteter, kjønnsminoriteter og hvordan demokratiske institusjoner fungerer i EU og dets medlemsland.

I sine vedtak av 21. og 22. mars 2024 bekreftet Ministerrådet EUs uforbeholdne støtte til Ukrainas uavhengighet, suverenitet og territorielle integritet innenfor dets internasjonalt anerkjente grenser og dets legitime rett til selvforsvar mot den russiske aggresjonen. Ministerrådet ba også om ytterligere skritt for å svekke Russlands evne til å fortsette å føre sin angrepskrig, blant annet ved å styrke sanksjonene.

Dette er Ministerrådet

EUs ministerråd (rådet), offisiell betegnelse «Rådet for Den europeiske union», er på mange måter EUs «regjering». Det består av 27 fagministre, én fra hvert av EUs medlemsland. Hvilke ministre som møter, avhenger av sakstypen. Rådet deler lovgivningsmakten med Europaparlamentet. Rådets ledelse, formannskapet, rullerer mellom EU-landene, med skifte hver sjette måned.

Rådet er sammensatt av utenriksministrene eller fagministrene, avhengig av hvilke saker som skal behandles. Rådet deler lovgivningsmakten med Europaparlamentet. Det treffer alene beslutninger innen Den felles utenriks- og sikkerhetspolitikken. Det fastsetter alene de obligatoriske bidrag til EUs budsjett, men treffer sammen med Europaparlamentet beslutninger om budsjettets utgifter.