InnenriksNyheter

Europas største forekomst av sjeldne jordarter finnes på Fen

Foto: Rare Earths Norway
Etter tre års omfattende boreaktivitet og analyser har det norske gruveselskapet Rare Earths Norway (REN) nå fått et første mineralressursestimat som viser at Fensfeltet er Europas største forekomst av sjeldne jordartselementer (REE).

Rapporteringen og teknisk bistand er utført av det internasjonale konsulentselskapet WSP. De har utarbeidet et mineralressursestimat i kategorien Inferred Mineral Resource, i samsvar med kravene i den australasiatiske koden for rapportering av mineralressurser og reserver (JORC, 2012 Edition, eller JORC 2012).

Dette er det første mineralressursestimatet for sjeldne jordarter som dekker hoveddelen av forekomsten i Fensfeltet, og representerer en stor og viktig milepæl for Rare Earths Norway og Norges mulighet til å spille en viktig rolle for det grønne skiftet i Europa.

Mineralressursestimatet viser at Fensfeltet er den største forekomsten av sjeldne jordarter i Europa per dags dato. Arbeidet til nå gir et uavhengig ressursestimat ned til 468 meter under havnivå. Det forventes av REN at forekomsten på sikt vil bli betydelig større. Tidligere dypboringer, gjort i regi av Norges Geologiske Undersøkelse (NGU) og regiongeolog Sven Dahlgren, har vist at mineraliseringen fortsetter ned til minst 1000 meter.

REN forventer også at utvikling av ny gruveteknologi vil bidra til å øke fremtidige ressursestimat

– Vi arbeider sammen med blant annet Montanuniversität Leoben i Østerrike om å utvikle verdens mest bærekraftige mineralutvinning. Vårt mål er maksimal ressursutnyttelse av forekomsten, samt lave klima- og miljøavtrykk. Dette har WSP foreløpig ikke tatt hensyn til i sitt ressursestimat, sier CEO Alf Reistad i Rare Earths Norway.

– Vi er veldig glade for å se at Rare Earths Norway, et selskap som EIT RawMaterials og ERMA har støttet over flere år, når denne store milepælen. Dette prosjektet viser potensialet og muligheten for Europa til å investere i gruve- og prosesseringsprosjekter i verdensklasse, som vil bidra til å sikre våre industrielle verdikjeder, og sette nye miljø- og samfunnsmessige standarder gjennom teknologi, innovasjon og samarbeid, sier Bernd Schäfer, administrerende direktør i EIT RawMaterials.

– Bekrefter at Fensfeltet utvilsomt er Europas største

Ressursestimatet viser at Rare Earths Norway sitter på Europas største forekomst av sjeldne jordarter. Ut fra WSP sin rapport kan en konkludere med at Rare Earths Norway’s ressurs er fem ganger større enn den nest største påviste forekomsten på kontinentet. Selskapet har dermed potensiale til å dekke betydelige deler av Europas selvforsyningsmål for REE i overskuelig fremtid.

– Vi har gjennom tredjepart fått bekreftet at vi sitter på en betydelig ressurs. Det er en milepæl for oss som kan bli ekstremt viktig både for lokalsamfunnet i Nome, men også Norge og Europa i flere generasjoner, sier sjefsgeolog Trond Watne.

Regiongeolog i Telemark fylkeskommune, Sven Dahlgren, er positivt overrasket over Fensfeltets størrelse.

Et nytt ressursestimat viser at Rare Norway sitter på Europas største forekomst av sjeldne jordarter
Foto: Rare Earths Norway

– Det er gledelig at de geologiske data viser at forekomstene trolig er enda større enn det fylkesgeologens undersøkelser i 2019 viste. Dette bekrefter at Fensfeltet utvilsomt er Europas største forekomst av REE-mineraler. Dette er svært lovende, og det blir spennende å følge prosjektet videre, sier regiongeologen.

Rare Earths Norway tar på alvor regjeringens mineralstrategi om å utvikle verdens mest bærekraftige mineralnæring i Norge.

– Vårt mål er å bidra til en komplett og kompakt europeisk verdikjede med lave klima og miljøavtrykk – fra mineralutvinning til produksjon av permanentmagneter, sier CEO Alf Reistad.

Fremdriften i prosjektet

Rare Earths Norway fortsetter arbeidet med å kartlegge forekomsten på Fensfeltet og planlegger nye borekampanjer allerede i 2024. En foreløpig økonomisk mulighetsstudie av prosjektet er også ventet i 2024. Selskapet har iverksatt en rekke større FoU-program og samarbeider med partnere i nesten 20 ulike land. Neste skritt i arbeidet for Rare Earths Norway er å etablere en pilotfabrikk i Nome kommune, hvor ny teknologi skal testes ut og optimaliseres. I tillegg til forskning og utvikling skal piloten være et anlegg for opplæring i samarbeid med Nome videregående. Telemark Utviklingsfond (TUF) har støttet prosjektet med 20 millioner og REN jobber nå videre med lokalisering og fullfinansiering.

Undersøkelser, teknologiutvikling og prøvedrift skal lede frem til en investeringsbeslutning på 10 milliarder kroner for byggetrinn én og oppstart av gruvedrift fra 2030. Da kan Rare Earths Norway dekke 10 prosent av EUs behov for sjeldne jordarter, i tråd med EUs målsetninger.

Rare Earths Norway sitt arbeid med Fensfeltet er støttet av EU Horizon programmet, European Institute of Innovation and Technology Raw Materials (EIT RM), European Raw Materials Alliance (ERMA). Innovasjon Norge, Forskningsrådet, Skattefunn, Telemark Utviklingsfond og Regionale Forskningsfond Vestfold & Telemark.