Politikk

Fagforeningene i Nittedal er bekymret for de ansattes arbeidspress

Fagforeningene i Nittedal kommune er bekymret for arbeidspresset som de ansatte i kommunen, opplever i hverdagen. Fagforeningene mener Nittedal kommunes ambisjon om å være en attraktiv arbeidsgiver bør komme tydeligere fram i budsjettet.

Som sedvanlig har de fire største fagforeningene i Nittedal kommune, LO, Unio, YS og Akademikerne, kommet med sine innspill og synspunkter på det budsjettet som kommunedirektøren fremla.

Etter de fire fagforeningene mening bør kommunens ambisjon om å være en attraktiv arbeidsgiver bør komme tydeligere fram i budsjettet. Organisasjonsmålene fremtidsrettet og attraktiv, som er politisk vedtatt, setter krav til hvordan administrasjonen skal jobbe og hvordan politikerne skal prioritere. Slik de ansattes representanter ser det, krever dette en klar prioritering knyttet til at kommunen skal ha midler til å både utdanne egne ansatte, men også tilby lærlingplasser, relevant etter- og videreutdanning og kurs.

I likhet med kommunedirektøren, er de fire fagforbundene bekymret for kommunens gjeldsgrad. De ser behovet for investeringer innenfor sektor helse og velferd i kommende periode. Men vil likevel mane bygdas folkevalgte til måtehold, slik de har gjort ved alle budsjettfremleggelser.

Retten til heltid

For de fagorganiserte er heltid, retten til heltidsjobb og kampen mot ufrivillig deltid, en viktig sak. Slik de fire fagforeningene ser det, er dette noe Nittedal kommune, men for at vi skal lykkes med dette er de ansatte avhengig av at politikerne gjør gode prioriteringer og er opptatt av dette som løsningen i fremtiden. I Nittedal kommune er det for mange ansatte som jobber ufrivillig deltid. Dette er en arbeidskraftreserve som vi har og som må benyttes klokt. Uten fokus på dette vil det bli krevende å finne økonomisk bærekraftige løsninger.

I uttalelsen kommer de fire fagforeningene inn på det høye sykefraværet i kommunen. Dette er bekymringsfullt, men det er etter foreningene positivt at fjorårets vedtak om sykefravær i barnehage har ledet til en politisk sak som kan bidra til å opprettholde forsvarlig drift og forebygge ytterligere belastning på de som er på jobb. Dette er fremtidens løsning for å opprettholde gode og forutsigbare tjenester for innbyggerne i kommunen til tross for sykefravær. Det er derfor noe som bør vurderes i flere enheter i løpet av budsjett og økonomiplanperioden.

Lite spark

Ikke uventet kommer fagforeningene med et lite spark til bygdas nye «makthavere. De gjør det klart at fagforeningene i Nittedal vil jobbe aktivt for å motarbeide alle forsøk på å kommersialisere dagens eller eventuelle fremtidige velferdstjenester. Ivaretakelse av ansattes lønns- og arbeidsvilkår er fagbevegelsens viktigste oppgave, og de ansatte vil tape økonomisk på å jobbe hos en arbeidsgiver som er opptatt av profitt.

Når det er sagt, gjør de det klart at de ønsker å være aktive bidragsytere for å finne de gode løsningene for at Nittedal skal være en god kommune å bo og jobbe i. De ansatte har kompetanse som de ønsker å dele slik at veivalg for kommunen blir gode. De håper derfor at politikerne ønsker å lytte til de ansatte og deres representanter når saker som berører de ansatte i Nittedal kommune skal behandles.