Nyheter

Ferdig med undersøkelsene av ny vann- og avløpstrasé

Nittedal kommune og Nedre Romerike vann- og avløpsselskap IKS (NRVA) fortsetter detaljplanleggingen av de nye hovedlednngene for vann og avløp i Nittedal.Prosjektet representerer en betydelig oppgradering av vann- og avløpsinfrastrukturen i Nittedal, og gjør at de to gjenværende renseanleggene kan legges ned.

– Dette er et nødvendig tiltak for å møte myndighetenes krav, fremtidens utfordringer og sikre en bærekraftig utvikling for Nittedal kommune, sier enhetsleder i kommunalteknikk i Nittedal kommune, Bjørn Rønholt.

Som en del av prosjektet har det blitt utført en rekke undersøkelser i områdene som er aktuelle for den nye hovedledningen:

Viken Fylkeskommune har gjennomført arkeologiske undersøkelser for å identifisere eventuelle kulturminner langs traséen, på utvalgte eiendommer.

– Slike undersøkelser er en viktig del av forarbeid til et så stort prosjekt og noe vi fra kommunenes side er opptatt av å legge til rette for. Det er selvfølgelig spennende å se hva de finner også. Denne gangen ble det avdekket noen kokegroper, som er ganske vanlig å finne ved slike undersøkelser, sier Rønholt.

Parallelt med de arkeologiske undersøkelsene har Olimb Anlegg og Norconsult utført grunnundersøkelser for å vurdere om grunnen er egnet for styrt boring eller graving. Området har i tillegg blitt kartlagt med droner.

Undersøkelsene som er gjennomført til, nå har avdekket at flere områder er godt egnet for styrt boring.

– Vi er veldig fornøyde med resultatene av undersøkelsene så langt og har justert opp antall meter som er egnet for styrt boring. Styrt boring er mindre inngripende for natur og miljøinteresser.  Det er godt nytt for hele prosjektet, sier Rønholt.

Bruker teknologi i arbeidet

I sommer ble det inngått en samspillkontrakt med entreprenør Arne Olav Lund AS, og med underentreprenør Olimb Anlegg AS for prosjektet.

– En samspillkontrakt gjør at vi får benyttet den beste kompetansen som finnes hos konsulenter og entreprenører. Det er svært nyttig å ha entreprenørene inne så tidlig, sier Rønholt.

Anleggsarbeidene vil starte etter at reguleringsarbeidet for traséen er politisk vedtatt.

– De nye ledningene vil bli etablert ved hjelp av teknologi, som vil redusere det totale behovet for gravearbeid i posjektet, avslutter Morten Sjøli, prosjektsjef i Arne Olav Lund AS.

Selve prosjektet har planlagt oppstart i begynnelsen av 2024.