Politikk

Fikk ikke medhold hos Statsforvalteren

Da kommunestyret i Nittedal rett før jul behandlet budsjett for 2024, ba SV og Rødt om lovlighetskontroll av budsjettvedtaket. Statsforvalterens kontroll av budsjettvedtaket har ikke avdekket feil, og vedtaket opprettholdes.

Da kommunestyret i Nittedal rett før jul skulle vedta budsjett for 2024, mente SV og Rødt at deler av kommunestyrets budsjettvedtak åpnet for å omgå ordinær budsjettprosess, og følgelig er i strid med kommuneloven.

Det omstridte punktet lyder som følger:
«Det skal startes bygging av flere sykehjemsplasser ved Døli så snart det er praktisk mulig. Fremdriften skal gis førsteprioritet. Finansiering avgjøres løpende så snart kostnadsbehov er avklart, uavhengig av avsetninger i dette budsjettvedtaket».

De to partiene tolket dette vedtaket, åpner dette for å gjøre store omprioriteringer utenfor ordinær budsjettprosess, hvilket er problematisk. De mener formuleringen i vedtaket åpner for å omgå ordinær budsjettprosess slik at dette prosjektet i praksis er unntatt vedtatte budsjettrammer. Derfor ga de beskjed om at de ville sende hele budsjettvedtaket til Statsforvalteren for lovlighetskontroll.

Uenig

Ikke uventet var flertallspartiene sterkt uenig både i SV og Rødts tolkning av vedtaket og det å be om lovlighetskontroll.

Etter flertallet syn handlet vedtaket kun om at det ville bli lagt frem en egen sak så snart man hadde oversikt over kostnadene.

Statsforvalterens konklusjon

Statsforvalteren har vurdert saken, og gir ikke klagerne medhold. I sin konklusjon, skriver Statsforvalteren følgende:
«Slik vi forstår kommunens vedtak om bygging av flere sykehjemsplasser ved Døli oppfatter vi det som et intensjonsvedtak.

Det kan ikke inngås avtaler eller igangsettes prosesser som påfører kommunen kostnader uten at det foreligger budsjettmessig dekning for det.

Vi merker oss koblingen mellom dette vedtaket, og de 5 millionene som er satt av til prosjektkostnader sykehjem Døli, og også vi oppfatter dette som å henge sammen. De avsatte midlene inneholder en direkte referanse til kommunestyrets vedtak i punkt 2.2.

Statsforvalteren er imidlertid av den oppfatning at den siste delen av pkt. 2.2 i vedtaket fremstår som noe uklar: «uavhengig av avsetninger i dette budsjettvedtaket» og at dette gjør kommunens intensjon utydelig. Vi deler derfor kommunedirektørens vurdering om at en språklig presisering hadde hjulpet mye.

Vi legger til grunn at kommunen er godt kjent med kommunelovens bestemmelser, og at disse fortsatt følges i den videre prosessen.

Vi forstår dermed grunnlaget for lovlighetsklagen, men mener at dette et innenfor kommunelovens bestemmelser, da det må forstås som et intensjonsvedtak. Det kunne dog vært formulert på en tydeligere måte, ikke minst med en sterkere kobling til bevilgningsvedtaket på 5 mill. kr.»

Med dette er lovlighetskontrollen avsluttet, og budsjettvedtaket som ble fattet i desember 2023 lovlig,