KrimNittedalTumyrhaugendrapet

Forsvarer vil ha fortsatt innleggelse av siktede

Foto: Daniel De Niazi
Akuttpsykiatrisk ville skrive ut den siktede etter Tumyrhaugen-drapet, noe hans forsvarer motsatte seg. Forsvareren ville at retten skulle gi pålegg om innleggelse mot sykehusets vilje.

Da den siktede etter drapet på Tumyrhaugen i Nittedal ble fremstilt for fornyet varetektsfengsling, mente hans forsvarer at hans klient ikke skulle sitte i ordinær varetekt. Forsvareren ville at siktede fortsatt skulle være undergitt såkalt varetektssurrogat – det vil si at vedkommende er undergitt psykiatrisk behandling ved institusjon.

Den siktede har siden han ble pågrepet for drapet vært undergitt varetektssurrogat. Men i mars mente institusjonen mannen var innlagt ved at hans tilstand ikke lenger var av en slik karakter at det hjemlet fortsatt tvungent psykisk helsevern.

Dette medførte at han ble skrevet ut fra institusjon. Men hans tid i frihet ble kortvarig. Umiddelbart etter utskriving, ble mannen pågrepet og begjært varetektsfengslet.

Ba retten overstyre

Da den siktede ble fremstilt for varetektsfengsling, ba vedkommendes forsvarer om at retten skulle skulle overstyre institusjonens beslutning, altså at han fortsatt skulle avtjene varetektstiden på psykiatrisk institusjon.

I sin kjennelse sier retten at den kun i unntaktstilfeller kan besluttes plassering i institusjon dersom institusjonen ikke er enig i slik plassering. Dersom dette unntaket skal brukes, må det foreligge en «entydig sakkyndig utredning».

En slik «entydig sakkyndig utredning» foreligger det etter rettens mening ikke i denne saken. Her vises det til at fagpersonene i denne saken har delte oppfatninger.

«Det foreligger med andre ord ulike vurderinger av siktedes psykiske tilstand på tidspunket for fengslingen», sier retten i sin kjennelse.

Kan behandles poliklinisk

Ifølge uttalelse fra akuttpsykiatrisk, kan den siktede etter deres mening behandles poliklinisk i vanlig fengsel.

Retten viste i sin kjennelse også til at politiets etterforsking på det nærmeste er avsluttet. Det vil dermed raskt komme en påtaleavgjørelse i saken

Påtaleansvarlig Camilla Ek Sørensen er i lokalavisa Varingen sitert på at politiet venter på den endelige obduksjonsrapporten. Så snart denne foreligger, vil saken bli oversendt statsadvokaten for endelig avgjørelse.