NittedalNyheter

Frifunnet for brudd på kontaktforbud

Foto: Wikimedia Commons
En kvinne fra Nittedal som sto tiltalt for brudd på besøks- og kontaktforbud, ble i Romerike og Glåmdal tingrett frikjent.

Saken har sitt utspring i en betent konflikt rundt en skilsmissesak. I kjølvannet av skilsmissen, ble kvinnen ved dom i juli 2023 ilagt besøks- og kontaktforbud overfor sin eksmann Dette forbudet gjaldt for en periode på 2 år, og innebar at hun i denne perioden ikke kunne forfølge, besøke eller på annet vis kontakte sin eksmann.

I tilegg til å bli undergitt besøks- og kontaktforbud, ble hun domfelt for to tilfeller av alvorlig personforfølgelse, ti krenkelser av ilagt besøksforbud eller oppholdsforbud, og for å ha skaffet seg uberettiget adgang til og oppholdt seg i sin eksmanns hus. Straffen ble satt til ett års fengsel. Hun påbegynte soning av dommen i juli samme år, og ble løslatt på prøve i oktober. Hun ble innsatt til soning igjen i januar 2024 da hun ble anmeldt for nye brudd på det ilagte forbudet.

I den perioden hun var undergitt nevnte forbud, mener påtalemyndigheten hun brøt dette forbudet ved å «like» en facebookgruppe/-side som tilhører eks-mannens arbeidsgiver. I tillegg mente påtalemyndigheten at hun i nevnte periode bevisst oppsøkte steder der det var påregnelig at hun kunne støte på sin tidligere ektefelle.

Den tiltalte kvinnen på sin side avviste påtalemyndighetens syn. Hun forklarte at hun ikke var klar over at hun hadde «liked» nevnte facebookside. Hun forklarte at hun tidligere, som er en del av forholdet hun ble dømt for, hadde fulgt eksmannens arbeidsgiver på facebook, og at den da dukket opp i feeden hennes. Hun kan da uforvarende kan ha kommet til å trykke på «liker».

Retten skriver i sin dom at den, ut fra de foreliggende bevis, ikke kan utelukke at tiltaltes forklaring gir rimelig tvil om skyldsspørsmålet. Retten bemerker at det for retten fremstår noe uklart om hvordan det har kommet til at tiltalte har blitt følger av facebooksiden til eksmannens arbeidsgiver. . Retten bemerker at det er svært påfallende at dette skulle ha skjedd ved et uhell, sett hen til til forhistorien, men på den annen side har det ikke vært noen avklarende bevisførsel med hensyn til hvordan firmaets facebookside fremsto på aktuelt tidspunkt. Det har heller ikke vært noen uavhengig bevisførsel som for eksempel utelukker at tiltalte kan ha fått nevnte side opp i feeden slik hun forklarer.

Når det gjelder tiltalens punkt om at kvinnen skal ha oppholdt seg på steder det var påregnelig at eksmannen kunne oppsøke eller hun på annen måte kunne følge med på hans gjøren og laden, er retten enig i at de fremlagte spaningsrapporter viser en påfallende opptreden fra tiltalte sett hen til forhistorien, men sett hen til de strenge beviskravene som foreligger finner retten samlet at det ikke er ført tilstrekkelig bevis som kan utelukke tiltaltes forklaring.

Den tiltalte kvinnen ble følgelig å frifinne.

Følg Extraavisen på facebook!