Politikk

Frykter for trepartsamarbeidet

Allerede før de formelt har tiltrådt har det nye Høyre/Frp-styret kastet vekk prinsippet om at alle partier representert i kommunestyret skal være en viktig del av det såkalte trepartsamarbeidet i kommunen.

Det vi kaller trepartsamarbeidet i kommunesektoren har røtter tilbake til den første hovedavtalen i 1935 Med trepartsamarbeidet menes avtaleverket som regulerer forholdet mellom partene i arbeidslivet, og regnes som en viktig bit i den norske modellen.

I kommunesektoren startet det hele på slutten av 1990- tallet med modellkommuneforsøk i noen utvalgte kommuner etter initiativ fra daværende Norsk Kommuneforbund. Siden har vi hatt og har omfattende statlige programmer som «Kvalitetskommuneprogrammet» og «Saman om ein betre kommune» basert på konstruktivt samarbeid mellom tre parter; Folkevalgte, administrasjonen og tillitsvalgte.

Alle skal med

I Nittedal er det administrasjonsutvalget som behandler saker som gjelder forholdet mellom kommunen som arbeidsgiver og de ansatte. 

Som en viktig del av det lokale trepartsamarbeidet i Nittedal kommune, ble det etter valget i 2019 besluttet at alle de av bygdas politiske partier som sitter i kommunestyret skal være representert i utvalget. Dette etter forslag fra partiet Rødt.

Rødt mente dette både var nyttig og rettferdig.

Rettferdig fordi det jo er kommunestyret som er kommunens høyeste organ. Derfor bør alle partiene som sitter i kommunestyret være en viktig del av trepartsamarbeidet. Det at alle er med, styrker utvalgets legitimitet, samtidig som det bidrar til ansvarliggjøring av partienes forhold til de ansatte og deres organisasjoner – herunder konsekvensene av de vedtak som kommunestyret fatter.

Har fungert

extraavisen har vært i kontakt med flere medlemmer av utvalget om deres erfaring med utvidelsen som fant sted. Inntrykket de etterlater er at det har vært nyttig for alle parter at utvalget er bredt sammensatt.

Som en av dem sier, så har det å sitte i utvalget og møte ansatte og deres representanter i et slikt forum gitt nyttig informasjon. Ikke minst er den utvekslingen av informasjon som skjer og anledningen til å belyse bakgrunn, vært nyttig inn mot budsjett, vært nyttig for alle parter.

I og med utvalget tydeligvis har fungert, var overraskelsen stor da det nye samarbeidsdokumentet mellom Høyre/Frp/Venstre og KrF ble presentert. I dette dokumentet har man kuttet i antall politisk oppnevnte medlemmer i utvalget fra dagens ni til syv i den kommende perioden. Av disse syv skal samarbeidspartiene ha fire. Dette betyr at tre av partiene fra opposisjonen dermed blir avskåret fra å sitte i et så viktig utvalg.

Det er i samarbeids-dokumentet ikke gitt noen nærmere begrunnelse for denne reduseringen.

Flere av opposjonspartiene mener denne reduseringen er bekymringsverdig, og er redd for at dette vil føre til å redusere viktigheten av trepart-samarbeidet.

Så får tiden vise om denne frykten blir til virkelighet.