Nyheter

Gjøvikbanen kan få dobbeltdekkere i 2030

I en studie utført av Jernbanedirektoratet åpnes det for toetasjers tog som et alternativ for å øke kapasiteten på Gjøvikbanen.

Tanken om toetasjers tog på Gjøvikbanen er ikke ny. Allerede i 2015 vedtok transportkomiteen på Stortinget at det skulle utredes innføring av toetasjers togsett, såkalte dobbeltdekkere, på Gjøvikbanen.

I et intervju med Oppland Arbeiderblad uttaler Njål Svingheim i Jernbanedirektoratet at Gjøvikbanen er en viktig strekning.

– Gjøvikbanen er definert som en viktig del av regiontrafikken på Østlandet, og den blir det satset på blant annet med nytt signalanlegg som er under bygging, sier Svingheim.

Han sier videre at Gjøvikbanen har stor trafikk i rushtiden. Jo nærmere man kommer Oslo, jo større er trafikken.

Jernbanedirektoratet leverte tidligere denne uken en utredning til departementet sett på hvordan en kan skaffe mer kapasitet i regiontogene uten store og kostbare utbygginger av ny infrastruktur.

Det er i denne utredningen det fremkommer at ved å ta i bruk toetasjers togsett vil man kunne bedre kapasiteten på Gjøvikbanen uten å måtte bygge ut infrastrukturen i vesentlig grad.
Ser man på Østlandet som en helhet, vil kapasiteten kunne økes med 40 prosent. Kostnadene for dette vil beløpe seg til 8,5 milliarder kroner. Dette er kostnader først og fremst knyttet til innkjøp av nye togsett, en kostnad man uansett vil få. Store deler av dagens togmateriell er modent for utskifting, og da mener altså Jernbanedirektoratet at tiden er moden for å innføre dobbeltdekkere på deler av strekningene på Østlandet.

Det kan også legges til at toetasjers togsett er vanlig i våre naboland og ellers i Europa.