Politikk

Grått budsjett ble litt grønnere

Avtalen mellom regjeringspartiene og SV får blandet mottagelse. Naturvernforbundet mener avtalen gjør budsjettet litt grønnere, mens Motvind Norge mener SV svikter sin rolle som miljøparti.

Avtalen om revidert nasjonalbudsjett ble presentert av regjeringspartiene på en pressekonferanse i dag klokken 11.30. Mer penger til Enøk er blant SVs seire. Dette er vel anvendte penger fordi enøk har god effekt.

– Det er gledelig at stortingsflertallet setter av mer penger til å gjøre norske bygninger mer energieffektive, slik at strømforbruket reduseres. Detter er bra for miljøet og vil også senke strømregningen for folk, sier Truls Gulowsen i Naturvernforbundet.

Stortinget er også enige om å bruke penger på å vri skogbruket i mer miljøvennlig retning, øke bevilgningene til klimatiltak i kommunene, forby nye torvuttak og arealplanlegging som tar større hensyn til naturen. Stortinget øker også midlene til frivillige miljøorganisasjoner.

– Dette er små, men gode skritt i riktig retning. Vi har de siste månedene sett mange eksempler på groteske naturinngrep fra utbygging av blant annet veier, hytter, næringsområder, boligområder og energiproduksjon, og skogbruket bidrar også til store naturødeleggelser. Her må det på plass mange tiltak og virkemidler, og det er en lang vei å gå som fortjener stor oppmerksomhet framover, understreker Gulowsen.

Lavere billettpriser

SV har videre fått gjennomslag for billettprisene for togreiser for barn og studenter og et punkt om å få på plass nattog fra Norge til København eller Hamburg med trafikkstart seinest i 2030.

– Det kanskje viktigste for å gjøre jernbanen konkurransedyktig er å få toget til å bli pålitelig. Det trengs derfor mer penger til å vedlikeholde banenettet, men det kommer dessverre ingen ekstra penger til dette. Lavere billettpriser for barn og unge kan virke positivt. Intensjonene om å få på plass nattog mot kontinentet er bra, men må følges nøye opp, blant annet for å sikre togmateriell til dette, understreker Gulowsen.

Truls Gulowsen
Leder i Naturvernforbundet
Foto: Fartein Rudjord

På den annen side er det gjort endringer i statsbudsjettet som rammer natur og miljø. Her trekker Naturvernforbundet særlig trekke fram betydelige kutt i miljørelatert bistand og bevaring av regnskog og at det ikke gjøres endringer i oljepolitikken.

– Forhandlingene med SV har ikke bidratt til endringer her. Det er leit, for klimaendringen og naturødeleggelsene går hardt ut over mange mennesker verden over. Vi forventer at disse reduksjonene reverseres og snus til økt satsing i statsbudsjettet for 2025, som legges fram til høsten, sier Gulowsen.

– Tiltak for å få oljeselskapene til å satse på egenproduksjon av havvind kan være interessant, men det er rart om dette skal betales av fellesskapet, og vi vil advare mot hastverk som kan føre til at man raskt bygger turbiner med store negative miljøkonsekvenser, sier Gulowsen.

Svikter miljøet

Om Naturvernforbundet finner mye positivt i budsjettavtalen, er Motvind Norge mer kritisk. Særlig satsingen på havvind får hard kritikk av organisasjonen.

John Fiskvik
Leder Motvind Norge
Foto: Motvind Norge

Organisasjonen peker på at mens det i revidert nasjonalbudsjett legges opp til at Norge skal bruke 35 milliarder kroner på å elektrifisere sokkelen ved hjelp av havvind. Ifølge Motvind Norge er vi her i uttakt med trenden internasjonalt på dette feltet. Internasjonalt så er dette noe som internasjonalt skaleres ned i takt med med at problemene tårner seg opp.

– Løsningen for produksjon av havvind kombinerer alle ulempene med svært variabel produksjon og høye produksjonskostnader. I et røft miljø til havs er det store utfordringer med vedlikehold, og turbinene får kort levetid. Dette kommer i tillegg til at konsekvensene for sjøfugl og marine økosystemer er svært dårlig utredet. Føre-var-prinsippet er ikke fulgt, sier leder i Motvind Norge, John Fiskvik.

Fiskvik trekker frem at Kari Elisabeth Kaski ledet forhandlingene om det reviderte nasjonalbudsjettet på vegne av SV. Hun har tidligere jobbet i flere år som politisk ansvarlig i ZERO, en organisasjon som er svært positiv til utbygging av havvind.

– SV har tidligere hatt en sterk miljøprofil, men svikter dessverre sin posisjon som miljøparti til fordel for ZERO og vindkraftbransjen, sier Fiskvik i Motvind Norge og avslutter:

– Motvind Norge oppfordrer til en grundigere vurdering av konsekvensene av havvindprosjektene og en mer ansvarlig bruk av fellesskapets midler. Den riktige politikken er heller å være veldig forsiktig med å gi godkjenning til nye strømforbrukere som sluker store mengder strøm, som datasentre og batterifabrikker, at man forlater linjen med å elektrifisere sokkelen og satser mer på Enøk på fastlandet. Vi må sikre at investeringer i fornybar energi ikke går på bekostning av natur og miljø.