Nyheter

Hero søker om forlenget dispensasjon

Hero søker om forlenget tillatelse/dispensasjon til til drift av særskilt pleie- og omsorgsløsning for flyktninger og akuttmottak for deres pårørende. Saken kommer opp som hastesak i kommunestyret.

Formannskapet vedtok i februar i år å gi Hero tillatelse/ dispensasjon til særskilt pleie- og omsorgsløsning for flyktninger og akuttmottak for deres pårørende (med henholdsvis 16 pleieplasser og 20 pårørendeplasser). Tillatelsen var begrenset til ett år, og utløper i april neste år.

Nå har UDI på nytt utlyst anbudskonkurranse om å levere nevnte tjenester, og Hero har signalisert at de vil levere anbud.

Men for å kunne levere anbud, er de avhengig av at Nittedal kommune gir tillatelse/dispensasjon. Hero har derfor sendt søknad om slik tillatelse/dispensasjon, med en lengde på fem år.

I søknaden skriver Hero at mottaket er tiltenkt tilrettelagt for særskilt pleie- og omsorgsløsninger. I tilbudet til UDI er det lagt opp til 13 plasser for særpleie og 13 plasser for pårørende, noe som er litt færre en dagens 16 pleieplasser og 20 pårørendeplasser. Virksomheten er dermed noe nedskalert sammenlignet med det nåværende.

Kommunedirektøren sier ja

I sitt saksfremlegg til kommunen, skriver kommunedirektøren at Glittre særpleie har vært i drift siden februar 2023. Kommunen har ansvar for å levere helsetjenestene og Hero leverer omsorgstjenestene. Dette er en utfordrende modell å jobbe i siden tjenester til beboerne leveres med utgangspunkt i ulikt lovverk. Kommunen har derfor vært spesielt opptatt av å finne fram til praktiske samarbeidsløsninger som gjør det mulig å levere forsvarlige helsetjenester til beboerne. Siden oppstarten har kommunen i tett dialog med Hero arbeidet for å utarbeide en samarbeidsavtale og få på plass rutiner som sikrer helhetlige og forsvarlige tjenester til de som bor der. Kommunens erfaring har vært at UDI og Hero har tatt på alvor bekymringer og de har gjort tilpasninger underveis for at tiltaket oppfyller kravene til forsvarlige helse – og omsorgstjenester. Kommunen opplever i dag at samarbeidet fungerer til det beste for de som bor der og vurderer videreføring av tiltaket som positivt.

Kommunedirektøren anbefaler derfor kommunestyret å godkjenne søknaden fra Hero, gitt at tilskuddet fra UDI til kommunen videreføres på dagens nivå og fremtidige beboerne har tilsvarende tjenestebehov som dagens og dekkes av kommunens utgifter av tilskuddet.

Hastebehandles

Saken er satt opp til hastebehandling i kommunestyret. For at det skal la seg gjøre, har ordfører sendt ut forespørsel til kommunestyrets medlemmer om de kan godta at saken undergis behandling og avstemming via epostuveksling.

Den litt uvanlige forespørselen til bygdas politikere skyldes knapp tidsfrist for å inngi anbud. Allerede 10. november må Hero gi beskjed om de vil gi anbud. Et anbud er avhengig av at bygdas politikere gir tillatelse/dispensasjon til å fortsette tilbudet på Glittre.

For å rekke anbudsfristen ber den nyvalgte ordføreren derfor om tilslutning til forenklet behandling. En slik forenklet saksbehandling er avhengig av enstemmighet blant politikerne.

Skulle en av bygdas politikere motsette seg saksbehandling og avstemming via mail, er alternativet at kommunestyret behandler saken på teams tidlig neste uke.