Politikk

Hvilke muligheter finnes på Døli og Skytta?

Hvordan kan vi bedre utnytte Døli og Skytta? Hvilke muligheter finnes det i å bruke disse to institusjonene og områdene rundt til å bygge boløsninger og heldøgnstilbud? Dette har Agenda Kaupang utredet for kommunen.

Nittedal kommune har, etter vedtak i kommunestyret, sett på hvilke muligheter som finnes for å etablere boløsninger og heldøgnstilbud i tilknytning til sykehjemmene på Døli og Skytta.
Til dette har de engasjert Agenda Kaupang, som tidligere denne måneden presenterte sine konklusjoner for politikere. Først i Hovedutvalget for helse og velferd, deretter for en bredere forsamling på et møte i kulturhuset Flammen.

På møtet i Flammen var det, foruten representanter for kommunens administrasjon, også invitert inn representanter fra ulike vel- og pensjonistforeninger, idrettslag, venneforeninger for Døli og Skytta, utbyggere med videre.

Agenda Kaupang er forøvrig ikke ukjent med å levere rapporter og utredning til kommunen. De har tidligere levert utredninger vedrørende bygging av helsehus her i bygda. Således kan man trygt si at de kjenner det kommunale pleie- og omsorgsapparatet her i bygda godt.

Bakgrunn

Prosjektet, kalt mulighetsstudie for Døli og Skytta, har sin bakgrunn i den aldersmessige utviklingen i kommunen frem mot 2040, som viser at antall eldre vil øke de neste årene. For å møte denne utfordringen ønsker bygdas politikere å se på mulige tiltak innen boligutvikling og helsetjenester i kommunen.

For å kunne vurdere ulike tiltak, er man avhengig av å ha et solid faktagrunnlag og faglige anbefalinger. Dette skal så i sin tur danne grunnlaget for å etablere løsninger som både skaper mestring, men også reduserer behovet for tjenester – samtidig som det legges til rette for gode tjenester der det er nødvendig.

Utviklingstrekkene

Det er aldri lett å spå om fremtiden. Men når det gjelder alderssammensetingen, det som kalles den demografiske utviklingen, er det mye lettere. Man henter da bare frem statistikk over antall barnefødsler i et gitt tidsrom og flytter denne frem i tid til de når en viss alder.

Slik kommer eldrebølgen

Ut i fra denne oversikten, får man frem visse utviklingstrekk.

Man kan se at det er svak vekst i andelen barn og unge. Dermed blir det også færre unge i yrkesaktiv alder. Det blir også moderat vekst i eldre yrkesaktive.

Dette betyr at det blir færre yrkesaktive til å ta vare på ett stadig økende antall eldre. Med en økning i den eldre del av befolkningen, kommer også en økning i ulike aldersrelaterte helseplager, Blant annet vil det i 2040 være rundt 750 personer med demensdiagnoser, mot 400 per i dag. Går vi til 2050, vil dette antallet ha passert 1000.

Går vi til behovet for helsepersonnel, vil det øke tilsvarende. Dersom man organiserer og driver helsetilbudet til de eldre som i dag, det vil si fortsetter dagens praksis, vil behovet for ansatte øke fra 344 til ca 417 i 2030, 519 i 2040 og ca 613 årsverk i 2050.

Når man da vet at man allerede i dag sliter med å rekruttere helsepersonell, sier det seg selv at med færre yrkesaktive i fremtiden, blir dette ikke noe lettere i årene som kommer.

Må ha tilpassete boliger

Skal man kunne klare å «ta unna» eldrebølgen, er man avhengig av at de eldre bor hjemme så lenge det er mulig. Heldigvis viser det seg at de eldre, selv om de blir flere og lever lengre enn før, også har bedre helse. Det er kun i livets aller siste fase at de fleste får behov for sykehjemsplass.

Det er her mulighetsstudien, hva angår Døli og Skytta kommer inn.

Agenda Kaupang har tatt for seg de mulighetene som ligger i å bygge opp et aldersvennlig område rundt de to sykehjemmene. De har i den sammenheng også sett hen til det boligtypeprogrammet kommunen fikk utarbeidet for tre år siden.

Rundt disse to sykehjemmene er det, slik firmaet ser det, store muligheter til å bygge boliger som på ulik hvis kan motta tjenester fra sykehjemmene. Slik sett blir sykehjemmet nærmest å anse som «buffet» der den enkelte kan forsyne seg av de tjenester man trenger.

Et eksempel som ble nevnt under presentasjonene er at man «samlokaliserer» boliger med muligheter for døgntjenester med Døli og Skytta, slik at man får utnyttet de ansatte bedre.

Man vil ikke fjerne behovet for en utbygging av sykehjemsplasser. Men videre utbygging av Døli og Skytta bør være et viktig bidrag for å løse fremtidens tjenestebehov, og tilby flere

boliger med mulighet for døgntjenester på en ressurseffektiv måte.

Ett godt grunnlag

Med denne studien, har Agenda Kaupang lagt et godt fundament for det videre arbeidet innen pleie og omsorg de kommende årene.

Som vi alle vet, er det snart kommunevalg. Med all sannsynlighet vil denne og tidligere rapporter fra Agenda Kaupang bli flittig diskutert i tiden fremover. Det blir jo ett nytt kommunestyre som må ta diskusjonen og planlegge fremtidens helsetilbud her i bygda.

Vi i extraavisen vil følge opp temaet i flere artikler i tiden fremover. I de neste artiklene vil vi gå dypere inn i mulighetsstudien. Så det er bare å følge med.