Politikk

Idrettsanlegg til besvær

Støyen fra idrettsanlegget nede på Li har vært en kilde til irritasjon for naboene i lengre tid. Kommunestyret har vedtatt bygging av støyskjerming, men lite har skjedd.

Saken om støyskjerming av idrettsanleggene nede på Li har sin bakgrunn i en klage som ble innsendt til kommuneoverlegen i 2022. I klagen ble det beskrevet en sammensatt støyproblematikk fra kunstgressbanen og skaterampen på området. Det skal være støy knyttet til blant annet skriking, banning, mobile høyttalere og skaterampen som oppleves sjenerende i en slik grad at det «gir konsekvenser for helse». Klagen som ble innsendt beskrev støy omhandlende betydelige flere faktorer enn støy fra dommerfløyte, og klager ønsker støyskjerm mellom anlegget og bolig.

Siden den gang har saken blitt behandlet flere ganger i kommunestyret.

Strid om støyskjerming

Da områdeplanen for Li ble igangsatt i 2016 var støyskjerming ett sentralt tema. Saken kom opp til behandling i formannskapet i mars 2019. Etter forslag fra Venstre/SV/AP/SP og KrF vedtok formannskapet at det blant annet skulle ivaretas «avbøtende tiltak for å hindre impulsstøy fra kunstgressbane og nærmiljøanlegg på uteområdene for eksisterende bolig nord for disse anleggene».

Saken kom opp på ny i juni samme år. Da fremmet de samme partiene ett tilleggsforslag hvor ett av forslagene gjaldt støyskjerming.

Som det heter i vedtaket, «støyskjerming gjennomføres for eksisterende bolig. Kommunen tar ansvar for avbøtende tiltak for å hindre impulsstøy fra kunstgressbaner og nærmiljøanlegg på uteområdene for eksisterende bolig på eiendom 7/10, nord for disse anleggene».

Med dette vedtaket, som var enstemmig i formannskapet, skulle man tro saken var avsluttet. Men så enkelt var det ikke.

Saken kom opp på nytt i oktober 2022. Da var punktet om støyskjerming fjernet. I stedet ble det vedtatt blant annet at kommunen bes gå i dialog med Gjelleråsen idrettsforening om hvilke tiltak som kan gjennomføres uten store investeringer. Det vises særlig til bruk av andre dommerfløyter, forbud mot bærbare høyttalere, flytting av kamper fra treningsbanen nærmest Li skole til Slattumbanen og andre tiltak som kan redusere støyplagene. Det ble også vedtatt at det skulle gjennomføres reelle målinger og ikke kun basere på teoretiske målinger. Dette gjøres i løpet av våren 2023.

Nye målinger

Det er gjennomført støymålinger inneværende år. Det er målt både nær støykilde som grunnlag for støyberegninger/modeller og direkte målinger på naboens tomt.

På bakgrunn av de nye målingene, har kommunedirektøren fremmet ny sak til behandling i kommunestyret. Denne saken kommer til behandling i kommunestyret nå i desember.

I dette saksfremlegget går man detaljert gjennom de ulike målingene.

Når det gjelder nærmiljøanleggene, er det ikke målt støy på skatebanen. Eiendomsforetaket gjennomfører nødvendige tiltak i løpet av 2024, basert på støyberegningene som er gjennomført. Tiltakene finansieres over tidligere avsatte midler til støyskjerming. Dersom det blir aktuelt med støyskjerming der anlegget ligger i dag vil det ha økonomiske konsekvenser som gjør at saken må tilbake til politisk behandling. Når det gjelder den såkalte Pickleballbanen, er den ikke etablert for ballsparking. Det settes opp skilting om at ballsparking ikke skal foregå på dette anlegget.

Når det gjelder fotballbanene, konkluderer kommunedirektøren med at det ikke er ikke behov for støyskjerming av fotballbanene dersom det sikres god regulering av fløytebruken. Kommunen vil gjennom en avtale med GIF sørge for at fløytestøy fra trening og kamper ikke overstiger grenseverdiene. Dette innebærer, angående målt støy ved eiendom Birkelundveien 70, at det må benyttes fløyter med lydnivå under 106 decibel på østlige bane og støysvak fløyte med eller under 100decibel på den vestlige banen.

I samme avtale må det inngå forbud mot bruk av granulatblåser på nordre halvdel av vestre bane, frem til gummigranulat etter planen blir erstattet av annet fyll sommeren 2025. Det vil da ikke lenger være behov for bruk av granulatblåser.

Flytting av skateanlegg

I saksfremlegget kommunestyrerepresentantene får seg forelagt, uttrykker kommunedirektøren forståelse for at det kan være belastende å bo i nærheten av skole og idrettsanlegg, hvor det til tider foregår mye støyende aktivitet. Samtidig er idrett en svært viktig aktivitet i ung alder som forebygger dårlig helse.

Slik kommunedirektøren ser det, har dette vært en nødvendig og nyttig runde, med støyberegninger etterfulgt av målinger, som i store trekk samsvarer godt.

I fremlegget trekkes skateanlegget frem som problematisk. Skatebanen er beregnet å kunne gi støy over grenseverdiene. Det utløser behov for tiltak. Kommunedirektøren anbefaler derfor flytting av skateanlegget og at den videre oppfølgingen og gjennomføring av tiltak delegeres til eiendomsforetaket uten videre politisk behandling. Eiendomsforetaket har vurdert at dette er mulig å gjennomføre innenfor midler som tidligere er avsatt til støytiltak. Dersom det blir aktuelt med støyskjerming der anlegget ligger i dag vil det ha økonomiske konsekvenser som gjør at saken må tilbake til politisk behandling.

Støysvake dommerfløyter

Når det gjelder fotballbanene, er konklusjonen at publikumsstøyen er omfattende. Samtidig er det vanskelig å begrense et engasjert publikum. Kommunedirektøren skjønner at dette er belastende. Samtidig vil støy fra publikum ved idrettsarrangementer oppstå flere steder i Nittedal, og av hensyn til fare for presedens anbefaler ikke kommunedirektøren tiltak for denne typen.

Når det gjelder bruk av granulatblåser, så gir det støy som overskrider grenseverdiene når den brukes på kunstgressbanen nærmest Birkelundveien 70. Kommunedirektøren anbefaler at det inngås avtale med GIF hvor det defineres hvor det ikke kan benyttes blåser, frem til granulatet er erstattet av annet fyllstoff sommeren 2025.

Det som kanskje har vakt størst oppmerksomhet i saken, er forslaget om bruk av støysvake dommerfløyter. Bakgrunnen er at dommerfløyter er påvist å kunne utløse støy over grenseverdiene. Slik kommunedirektøren ser det, er det mange ulike fløyter på markedet, og mener at det til tross for fotballforbundets ønske om at dommerne vil bruke sine private fløyter, må være mulig å finne løsninger slik at fløyter med 107 decibel og mer ikke benyttes på Li. Hun går derfor inn fortsatt dialog med GIF og NFF om dette.

Så spørs det da om siste ord er sagt i saken om støy fra idrettsanleggene på Li – rettere sagt om naboene slår seg til ro med de løsninger som kommunedirektøren går inn for.