Politikk

Innsigelser forsinker kommuneplanen

Kommuneplanen blir ikke ferdig før høstens kommunevalg. Dette betyr at kommuneplanen kan bli et tema som blir flittig debattert under den kommende valgkampen.

En kommuneplan består av to deler; en samfunnsplan og en arealplan. Samfunnsdelen ble vedtatt i kommunestyret i januar. Når det gjelder arealdelen har planen vært at denne skulle komme på politikernes bord i løpet av våren, da sannsynligvis under juni-møtet. Men nå ser det ut til at denne tidsplanen sprekker fullstendig.

Administrasjonens forslag til arealplan har nå vært på høring. Det har kommet inn over 130 høringsuttalelser og det er fremmet 10 innsigelser til planforslaget. Det ble også ved førstegangsbehandling vedtatt at administrasjonen skulle jobbe videre med noen konkrete vurderinger mens planen var på høring.

Det er viktig å få landet en revidert kommuneplan så raskt som mulig. Planen legger viktige føringer for utvikling, planlegging og saksbehandling. Kommunedirektørens primære ønske er å få landet planen uten å bringe inn nye momenter nå i sluttfasen av prosessen. Det utelukkes likevel ikke at det kan bli behov for en tilleggshøring basert på justeringer som må gjøres ut fra omfanget av det som har kommet inn av høringsuttalelser. Det vil administrasjonen komme tilbake til ved andregangsbehandlingen.

Det er usikkert hvor raskt man kommer i havn med arbeidet med innsigelsene. Det er derfor krevende å spikre en framdriftsplan for videre arbeidet frem mot endelig vedtak av kommuneplanens arealdel. Det anses som viktig å få fremmet saken før valget, da det er flere måneder uten mulig behandling på høsten. Ut fra omfanget av uttalelser og innsigelser ser kommunedirektøren det som mest sannsynlig å få frem saken tidligst i august i år. Dersom innspill om boligområde ved Varingskollen ønskes lagt ut på høring bør dette behandles samtidig som hele planen, slik at det som tilleggshøres er et helhetlig revidert planforslag. Ved en slik ekstra runde kan en risikere at arealdelen ikke vedtas før godt ut i 2024.

Alt henger sammen

I en kommuneplan henger alt sammen. Dersom en del blir forsinket, for eksempel ved at det kommer innspill som krever nye høringsrunder, så forplanter disse forsinkelsene seg lett videre i planarbeidet.

Hva er det så som skaper problemer?

Her må man gå tilbake til den såkalte «knutepunkstrategien». Denne strategien går ut på at den største delen av en kommunes vekst skal skje rundt trafikknutepunkt, i Nittedal definert som området Mo/Rotnes. Gjeldende plan, som av mange tolkes som den endelige fasit, tilsier en fordeling 80/20, altså 80 prosent av veksten i Nittedal skal skje på Mo/Rotnes, de resterende 20 prosentene fordeles så på Hakadal og Søndre. Et hvert tegn til avvik fra denne fordelingen medfører fort vekk innsigelser fra Statsforvalteren og fylkeskommunen.

Når disse innsigelsene kommer, har kommunen i praksis valget mellom å ta dem til følge eller å gå i dialog med høyere myndighet for om mulig å få lempet på kravene.

Men igjen, hva skaper problemene og forsinkelser i planarbeidet?

Striden står rundt det som kalles «boligreserven» i Hakadal. Etter at det på tampen av høringsfristen ble meldt inn ønske om boliger i tilknytning til Varingskollen, oppsto det uklarhet om tidsplanen kan holdes.

Dersom det vedtas å ta boliger i tilknytning til Varingskollen inn i arealplanen, så berører det arbeidet med områdeplan for området i slik grad at det vil kreve at saken sendes ut på høring.

Blir valgkampmat

Kommunestyret vedtok i desember 2022 at de ønsket å se på saken om massedeponi i Engadalen på nytt. Som det heter i vedtaket, så ønsket kommunestyret at utbygger kom tilbake med et nytt forslag som tok hensyn til blant annet kulturvern, miljø med mer.

Utbygger har nå kommet med et revidert sine planer. Planområdet er nå innskrenket og saken vil bli vurdert i tråd med vedtaket. Dersom innspillet fra utbyggerne i Engadalen skal inn i kommuneplanens arealdel, vil dette kreve ny høring.

Når arealplanen kommer til politisk behandling, er altså usikkert.

Det tidligste som skisseres fra administrasjonen er «våren 2023». Dette er betinget av at det ikke kommer inn nye momenter som krever nye høringer osv.

Politikere extraavisen har snakket med anser det som lite sannsynlig at man rekker å behandle arealdelen ferdig før valget. Dette er også noe kommunedirektøren er inne på i sitt saksfremlegg. Det kan jo også være at flere partier gjerne vil la saken bero til over valget.

Dermed er vi fort midt i innspurten av valgkampen, og mye tyder på at arealdelen fort blir et heftig debattema. Dette kan også bety at hele sentrumsplanen, inkludert planene om utbygging på Mokollen og ønsket om bevaring av ridesenteret der, kan komme opp til ny diskusjon. Her kan frontene bli harde. Det er ikke gitt at det er flertall i kommunestyret etter valget for en storstilt utbygging på Mo/Rotnes.

Følg extraavisen på facebook!