Politikk

Klarer det ikke innen fristens utløp

Nittedal har tidligere fått utsatt fristen for å få på plass nytt avløpssystem. Nå melder kommunedirektøren at man ikke klarer å bli ferdig innen den fristen som er satt. Det må derfor nok en gang sendes søknad til statsforvalteren om ytterligere utsettelse.

Som en følge av krav i EUs vanndirektiv besluttet Fylkesmannen i Oslo og Akershus (nå statsforvalteren) gjennom innvilget utslippstillatelse i desember 2013, å pålegge Nittedal kommune å flytte utslippene fra tre renseanlegg til et bedre anlegg. Kommunestyret besluttet i februar 2014, under navnet Avløp ut av bygda å gå videre med Nedre Romerike Avløp (NRA) som fremtidig avløpsløsning. Fristen fra Fylkesmannen ble satt til 31.12.2021.

Som kjent inntraff det et ras på Li i 2019. Dette raset medførte at store deler av infrastrkturen i rasområdet måtte gjenoppbygges. Dette inkluderte blant annet at det må legges ny hovedvannledning mellom Nordre Holm og Slattum hovedpumpestasjon.

Søker om utsettelse

Nittedal kommune fikk ved forrige søknad om utsettelse en frist for ferdigstillelse av prosjekter til utgangen av 2024.

Etter en gjennomgang av prosjekter, har Kommunedirektøren vurdert at gjennomføring av prosjektet ikke er mulig innen fristen som er satt, utgangen av 2024, av Statsforvalteren, ikke er mulig uten at det medfører betydelig risiko knyttet til økonomi og kvalitet. En utsettelse med ett år vurderes å være i tråd med anskaffelseslovens formål om å fremme effektiv bruk av samfunnets ressurser og kommunelovens bestemmelser om effektivitet, bærekraft og grunnleggende krav til økonomiforvaltning.

Kommunedirektøren vurderer helhetlig at en utsettelse er riktig basert på de overordnede styringsprinsipper i prosjekter – økonomi, fremdrift og kvalitet. Utsettelse av prosjektet vil bidra til at Nittedal kommune som byggherre vil levere prosjektet med ønsket kvalitet, riktige løsninger og forutsigbare kostnader. Kommunedirektøren vil ha dialog med Statsforvalteren om saken, og vil sende søknad om utsettelse av frist i utslippstillatelsen så snart vedtak i denne saken er fattet. Dette betyr at vi må vente minst enda ett år, til 2025/26 før vi får en renere Nitelva.

Saken kommer opp i kommunestyret 22. mai.