Politikk

Kommunedirektøren uenig med Frp

Striden rundt valget av Hanne Børrestuen til midlertidig varaordfører for den perioden Hilde Thorkildsen er sykmeldt og Frps etterfølgende krav om lovlighetskontroll fortsetter. Nå har kommunedirektøren for sin del konkludert med at vedtaket er lovlig. Endelig beslutning i saken vil fattes av statsforvalteren.

Det var på tampen av fjoråret og starten på dette året tidvis ganske intens debatt i kommunestyret rundt spørsmålet om hvorvidt det skulle velges en fungerende varaordfører i den perioden den valgte varaordføreren (Inge Solli) er fungerende ordfører. De såkalte budsjettkameratene (AP/SV/SP/MDG og Rødt) sto hardt på å følge kommuneloven og dens bestemmelse om at en kommune skal ha både en ordfører og en varaordfører. Mot dette syn sto det som per i dag er opposisjonen, det vil si Høyre/Frp/Venstre og KrF). Deres syn var at kommunen oppfylte lovens krav ved å ha en valgt ordfører og varaordfører. Når da den valgte ordfører midlertidig var fraværende, steppet varaen inn. Når den valgte ordfører da kommer tilbake, trer varaordfører tilbake til sin valgte stilling – nøyaktig slik loven foreskriver. Opposisjonen fremhevet at i en slik midlertidig situasjon som en sykmelding jo er, er det overkommerlig for varaordfører å håndtere det som måtte dukke opp. Dessuten kunne han jo rådføre seg med den sykmeldte ordføreren.

Det styrende flertallet, de før nevnte budsjettkameratene, hevdet på sin side at man måtte følge lovens krav. Ikke minst fordi det var høyst usikre signaler både om lengden på sykefraværet, og ikke minst, om den sykmeldte ordføreren ville komme tilbake til sin stilling. Det var også, slik flertallet så det, klokt å være på den sikre siden. Man vet aldri hva som kan skje. Med bare en person til å fylle rollen, blir man veldig sårbar dersom noe uforutsett skjer.

Frp vil ha lovlighetskontroll

Ett av de virkemidler opposisjonen har når de vil angripe et vedtak man er uenig i, er det som kalles «lovlighetskontroll».

«Lovlighetskontroll» vil si at man mener et vedtak er i strid med de lover og regler som regulerer kommunens virksomhet. Dersom tre eller flere medlemmer av kommunestyret mener at et vedtak er i strid med lovverket, kan de sammen kreve at departementet (delegert til statsforvalteren) kontrollerer om et vedtak er lovlig. Fristen for å fremme krav er tre uker fra vedtaket ble truffet.

I denne saken varslet Helge Fossum, på vegne av Frp, at de ville be om lovlighetskontroll av vedtaket.

Hva er så bakgrunnen for at Frp mener kommunestyrets vedtak er lovstridig? Det dreier seg ikke om personen Hanne Børrestuen, men formalia rundt selve vedtaket.

Bakgrunnen for dette kravet er at kommuneloven blant annet slår fast fast at økonomiplan og årsbudsjett skal settes opp i balanse og være realistiske, fullstendige og oversiktlige. Det fremgår videre av nevnte lov at kommunestyret skal endre årsbudsjettet når det er nødvendig for å oppfylle lovens krav om realisme og balanse.

Slik Frp ser det, kan de ikke se at vedtaket om lønn til den midlertidige varaordføreren innebærer en slik inndekning, eller endring av årsbudsjettet for å oppfylle lovens krav om «realisme og balanse». Selv om det er uklart hvor lenge midlertidigheten vil vare, vil kostnaden for vedtaket i utgangspunktet beløpe seg til en årsvirkning på om lag en million kroner, uten inndekning. Frp mener derfor at kommunestyret bryter loven når de vedtar å lønne en person i et midlertidig verv uten samtidig å vedta budsjettsmessig inndekning av denne kostnaden.

For å bringe vedtaket i tråd med lovens krav mener partiet derfor at det ikke utbetales godtgjøringer det ikke er budsjettmessig dekning for før forholdet er avklart i tråd med lovens bestemmelser.

Kommunedirektøren støtter ikke Frps syn

Når får altså bygdas politikere nok en gang denne saken på sitt bord. Om Frp hadde håpet på støtte for sitt syn fra kommunedirektøren, som forbereder saker før de sendes over til politisk behandling, tok de feil.

I sitt saksframlegg skriver fungerende kommunedirektør at kravet om budsjetthjemmel på utbetalingstidspunktet gjelder ikke for utgifter som kommunen har en umiddelbar rettslig forpliktelse til å dekke. Han henviser da til juridiske tolkninger på området hvor lønn til ansatte er spesifikt nevnt som noe en kommune har rettslige forpliktelser til å dekke.

Slik han ser det, er krav på varaordførergodtgjørelse i denne sammenheng å likestille med en tilsatts krav på lønn. Vedtak om omfanget av varaordførers verv som en følge av ordførers midlertidige sykefravær må kunne vedtas uten forutgående budsjettvedtak. Kommunedirektøren viser videre til tidligere vedtak i kommunestyret om at varaordfører og ordfører skal være fulltidsverv.

I sitt saksframlegg skriver kommunedirektøren at etter hans syn er valg av varaordfører og omfanget av dette vervet å ligge i kjernen av det lokaldemokratiske selvstyret. Kommunedirektøren ser derfor at det kan støte mot reglene om det kommunale selvstyret dersom staten skulle ugyldiggjøre et kommunestyrevedtak om omfanget av varaordførers verv. Det eneste staten eventuelt kan være i posisjon til å fatte vedtak om ved denne lovlighetskontrollen, måtte være et pålegg om endring av inneværende årsbudsjett, men også dette er etter hans syn vanskelig å se nødvendigheten av.

Saken kommer opp i kommunestyret 27. mars. Men gitt at de samme partiene som sto bak det opprinnelige vedtaket også gjør det denne gang, vil kommunestyret følge kommunedirektørens syn. Saken vil deretter bli oversendt Statsforvalteren til endelig avgjørelse.