NyheterPolitikk

Kommunen avviser krav fra bygdas private barnehager

Private barnehagers Landsforbund (PBL) vant i fjor en sak i Høyesterett mot Fredrikstad kommune. Saken PBL hadde anlagt mot Fredrikstad gikk på hvordan tilskuddene til de private barnehagene skal beregnes. Slik PBL så det, hadde Fredrikstad kommune fraveket prinsippet om likebehandling mellom kommunale og private barnehager.

Stridens kjerne i denne saken var hvordan spesialavdelinger ved tre av Fredrikstads kommunale barnehager påvirket beregning av tilskuddet som ytes til private barnehager.

Fredrikstad kommune hadde trukket personalkostnadene for disse spesialavdelingene ut av det grunnlaget som tilskuddene fra kommunen bygger på. Men samtidig hadde kommunen regnet barna som var tilknyttet disse spesialavdelingene inn i regnestykket når det gjaldt kostnadene for ordinære heldagsplasser i de kommunale barnehagene.

Slik PBL så dette, er dette snakk om en forskjellsbehandling mellom private og kommunale barnehager Fredrikstad kommune ikke hadde lov. Dette fikk de altså medhold i hos Høyesterett.

I sin dom, skrev Høyesterett at følgene av «kommunens beregningsmåte var at tilskuddsbeløpet per heltidsplass ble lavere enn kommunens gjennomsnittlige driftskostnader til ordinær drift i egne barnehager. Dette innebærer at den måten kommunen beregnet gjennomsnittlig driftskostnad på, ikke var i samsvar med kravet til likeverdig behandling i barnehageloven § 14» (senere flyttet til § 19 i den någjeldende loven).

Unntatt innsyn

Dommen i Høyesterett har tydeligvis gitt de private barnehagene blod på tann og en følelse av at her er det mer penger å hente i form av økte tilskudd fra kommunene.

De har derfor stevnet kommuner landet rundt. Nittedal er, sammen med ni andre kommuner, saksøkt for et ukjent beløp.
Slik de private barnehagene ser det, at barnehageloven fastslår at kommunale og private barnehager skal likebehandles. Dette innebærer at en kommunes kostnader per barnehageplass danner grunnlaget for utbetaling av tilskudd til de private barnehagene. Dette er det enighet partene i mellom.

Striden mellom de stevnede kommunene og de private barnehagene står om hvordan kostnadene for de kommunale plassene skal beregnes.

Nittedal kommune har i sitt tilsvar til retten nedlagt påstand om frifinnelse. Ut over dette er lite kjent om hvordan kommunen stiller seg til kravet fra barnehagene.

Da kommunens administrasjon har unntatt sakens dokumenter fra innsyn, et vedtak som opprettholdes av Statsforvalteren, er det ikke offentlig kjent verken hvilket grunnlag barnehagene mener å ha for sitt syn eller på hvilket grunnlag kommunebn avviser kravet.