Næringsliv

Krever forbud mot hogst i hekketiden

Foto: Tor Bjarne Christensen
Hogstmaskiner er en stor trussel mot fugle- og dyrelivet om våren. Titusenvis av fugle- og dyreunger blir trolig drept som følge av hogst.

Hogst i hekke- og yngletiden er lovlig i Norge. I et brev til landbruksminister Geir Pollestad krever Naturvernforbundet nå stans i hogst i hekke- og yngletiden fra 15. april til 15. juni.

– I barhauger etter hogst på våren kan man finne reir, ødelagte egg og døde fugleunger. Av hensyn til fugle- og dyrelivet kan det ikke foregå hogst, tynning og veibygging i denne perioden, sier Truls Gulowsen i Naturvernforbundet.

Hver vår og sommer får Naturvernforbundet mange henvendelser fra privatpersoner, media og andre som lurer på om store flatehogster og veibygging i skogen er lovlig i denne perioden. De fleste forundres over at dette faktisk er en lovlig aktivitet.

– Våren og forsommeren er tida da livet igjen virkelig våkner etter vinterdvalen. Trekkfugler kommer tilbake, det er parringsleik og fuglekvitter høres over alt. Familier etableres, reir bygges, mengder med egg legges og fugleunger klekkes. Livet starter på nytt – og så kommer hogstmaskinene, sier Gulowsen.

Flinke til å omgå reguleringer

Naturvernforbundet har i mange år krevd forbud mot hogst og blant annet foreslått hogstforbud i perioden 15.04.-15.06. I brevet til landbruksministeren etterlyser forbundet en mer moderne, økologisk og kunnskapsbasert skoglov.

«Vi ber statsråden snarest igangsette et arbeid for å oppdatere og modernisere skoglov og bærekraftforskrift i tråd med dagens kunnskapsgrunnlag og skogøkologisk forskning. Sett i lys av Norges leveranser og oppfølging av naturavtalen kreves en omfattende økologisk forbedring av skogbruket,» står det i Naturvernforbundets brev.

I dag har skogloven ingen begrensninger mot skogsdrift i hekkeperioden. Samtidig er det ikke lov å samle egg eller drive jakt om våren/forsommeren, og det er båndtvang for hunder, fordi dette er den mest sårbare tiden for det biologiske mangfoldet i naturen. Det henger sammen med at skogbruket og skogmyndighetene i mange tiår har nektet å innføre forbud mot hogst i hekketiden.

– Skognæringen har greid å omgå alle reguleringer og forbud i den sårbare hekke- og yngleperioden. Vi synes det er underlig at skognæringen ikke ønsker å framstå mer naturvennlig og redde livet til mange dyr ved å bli med på et forbud, sier Gulowsen.

Han påpeker at det i skogbrukets egen PEFC-standard står at skogsdrift i skog av spesiell betydning for fuglelivet skal unngås (PEFC, kravpunkt 26).

– Hvorfor er det da så mye hogst i yngle- og hekketida? Vi oppfordrer nå alle som er ute og ser hogster til å ta bilder og melde inn som brudd på sertifiseringsreglene. Og send gjerne bildene til oss, sier Gulowsen.

Følg Extraavisen på facebook!