Politikk

Krever granskning av Fosen-saken

Fosen-saken er en konflikt om vindkraftutbygging på Fosen i Trøndelag mellom på den ene side reindriftssamene i Fosen reinbeitedistrikt og på den andre side den norske staten ved Energidepartementet og utbyggerne i Fosen Vind og operatørene Statkraft og Aneo.

Reineierne på Fosen er sørsamer. Striden står om de to vindkraftverkene Storheia og Roan, hovedsakelig i Åfjord kommune, som til sammen har 151 vindturbiner. Høyesterett fastslo i 2021 at reindriftssamenes rettigheter etter Internasjonal konvensjon om sivile og politiske rettigheter (SP-konvensjonen) var brutt og at Energidepartementets konsesjon for utbygging var ugyldig.

500 dager etter høyesterettsdommen, fra 23. februar til 3. mars 2023, pågikk en sivil ulydighetsaksjon i Oslo som medførte at regjeringen Støre ba om unnskyldning overfor reindriftssamene på Fosen for at deres menneskerettigheter var brutt.

Men Naturvernforbundet mener denne unnskyldningen ikke er nok. De krever at statens håndtering av Fosen-saken granskes.

– Et minimumskrav må være at staten følger Høyesteretts tolkning av SP-konvensjonen, og at vi i det minste slutter å gi såkalt forhåndstiltredelse til å ekspropriere områder som rammer uerstattelige urfolksrettigheter, sier Truls Gulowsen, leder i Naturvernforbundet.

– Det helt nødvendig med en slik granskning for å unngå å gjøre samme feil i framtiden. Også et enstemmig Sameting ba om granskning allerede i mars i fjor. Vi håper derfor at kontroll- og konstitusjonskomiteen innstiller på å gjennomføre denne uavhengige granskningen, og at man sørger for tiltak som sikrer at man ikke havner en slik situasjon igjen, sier Gulowsen.

Gulowsen fortsetter:
– Vi står i en skjebnetid for klimahandling, og tiden begynner å renne ut for å nå målene fra Parisavtalen. Det betyr at vi er nødt til å gjøre drastiske endringer hvis vi skal sørge for en levelig framtid. Men akkurat det er også nøkkelord, for tross dårlig tid og behov for rask handling, er vi ikke kommet dithen at vi må påberegne menneskerettighetsbrudd for å sikre en energiomstilling, sier Gulowsen.

– Fosen-saken er et tragisk eksempel på hvordan lovord om det grønne skiftet virker mot sin egen hensikt og ødelegger grunnlaget for en næring som er tvers gjennom bærekraftig. Å sikre en levelig framtid også for reindriftsutøvere burde være en selvfølge, særlig i en tid hvor både grønne jobber og bærekraftig mat stadig blir viktigere, sier Gulowsen avslutningsvis.