Nyheter

Må i fengsel for oppbevaring av overgrepsmateriale

En nittedøl ble nylig dømt til fengsel for å ha oppbevart overgrepsmateriale. Det er snakk om et stort antall mediefiler som viser seksuelle overgrep mot barn.

Under en razzia mot en adresse i Nittedal i februar i år, fant politiet et større antall bilder og videoer som viste seksuelle overgrep mot barn.

Mannen måtte nylig møte i retten, tiltalt for oppbevaring av bilder og filmer som viser til dels grove seksuelle overgrep mot barn.

I retten avga mannen en uforbeholden tilståelse. Han samtykket også til at saken ble avgjort ved det som kalles tilståelsesdom.
Rettergangen i en slik sak er meget forenklet i forhold til en vanlig straffesak i tingretten. Det blir ikke utferdiget tiltalebeslutning, og saken avgjøres av en juridisk dommer alene på grunnlag av siktedes tilståelse, normalt uten ytterligere bevisføring. Dommeren har tilgang til alle politidokumentene i saken. For siktede kan slik pådømmelse være fordelaktig fordi den skaper mindre publisitet og tidsbruk i retten, samtidig som saken ofte kan få en hurtig avgjørelse.

Over flere år

Da saken var til behandling i retten, la påtalemyndigheten ned påstand om fengsel i 110 dager.

Slik retten så det, hadde mannen oppbevart materialet i over fire år. Retten mente videre at mengden og grovheten i det beslaglagte materialet skulle tillegges stor vekt ved straffeutmålingen, men valgte å legge straffen litt lavere.
I dommen heter det:
«Retten har i denne forbindelse vektlagt materialets grovhet, herunder at det dreier seg om fremstilling av seksuelle overgrep mellom relativt små barn og voksne, samt omfanget, 278 mediefiler hvorav 11 av disse er videoer. Ut fra antallet mediefiler er retten av den oppfatning av straffenivået ligger i midtsjiktet mellom 90 og 120 dager, dermed noe lavere enn det påtalemyndigheten har lagt til grunn».

Retten la også til grunn ved straffeutmåling at han hadde utvist samarbeidsvilje under etterforskingen. I tillegg til å avgi uforbeholden tilståelse, hadde han også blant annet oppgitt alle koder og passord til alle digitale enheter. Retten konkluderte derfor med at 90 dagers fengsel var en passende straff. I tilegg fikk mannen inndratt to nettbrett, en minnepenn, en laptop og en ekstern harddisk.