Politikk

Mener budsjettvedtak kan være ulovlig

Partiene SV og Rødt mener deler av kommunestyrets budsjettvedtak åpner for å omgå ordinær budsjettprosess, og følgelig er i strid med kommuneloven. De to partiene har derfor bedt statsforvalteren vurdere lovligheten av vedtaket.

Da kommunestyret nå i desember vedtok budsjett og økonomiplan for Nittedal kommune, lød ett av forslagene fra flertallspartiene under punkt 2.2 som følger:
» Det skal startes bygging av flere sykehjemsplasser ved Døli så snart det er praktisk mulig. Fremdriften skal gis førsteprioritet. Finansiering avgjøres løpende så snart kostnadsbehov er avklart, uavhengig av avsetninger i dette budsjettvedtaket».

Slik de to partiene tolker dette vedtaket, åpner dette for å gjøre store omprioriteringer utenfor ordinær budsjettprosess, hvilket er problematisk. Vi mener formuleringen i vedtaket åpner for å omgå ordinær budsjettprosess slik at dette prosjektet i praksis er unntatt vedtatte budsjettrammer.

Dersom dette er tilfellet, er det i strid med kommuneloven § 14-4. Denne paragrafen bestemmer at et budsjett skal være helhetlig. Ved å si at finansiering av et prosjekt avgjøres løpende og uavhengig av avsetninger i budsjettvedtaket, har man undergravd helheten i budsjettet. Man vet i praksis ikke hvor mye man har budsjettert med, verken i utgifter til prosjektet, låneopptak, egenfinansiering eller andre faktorer.

På denne bakgrunn varslet SVs Markus Scarth Tønseth, på vegne av SV og Rødt, under budsjettdebatten, at han på vegne av de to partiene ville be om lovlighetskontroll av vedtaket.

Dette er lovlighetskontroll

Lovlighetskontroll betyr at kommunestyret oversender et vedtak til kontroll av statsforvalteren, dersom minst tre medlemmer av kommunestyret mener et vedtak er i strid med lover og regler.

Dersom statsforvalteren finner at det innklagede vedtak er i strid med i strid med lover og regler, sender embetet saken tilbake til kommunestyret med beskjed om at de må fatte et nytt vedtak.
Statsforvalteren har ikke myndighet til å fatte nytt vedtak, kun å oppheve et et vedtak som ugyldig,

Uenig

Ikke uventet er Frps Helge Fossum sterkt uenig i både de to partienes tolkning av ordlyden i vedtaket og det å sende saken til lovlighetskontroll.

Etter hans syn handler vedtaket kun om at det ville bli lagt frem en egen sak så snart man hadde kostnadsbildet på plass.

Til dette repliserer Tønseth at som kommunestyrerepresentant kan man ikke forholde seg til hva som eventuelt måtte være meningen bak et vedtak. Når man skal gjøre et vedtak, må man forholde seg til hva som står i vedtaket.

Så får man se hva statsforvalteren kommer frem til.