Kultur/sportNyheter

Mer penger til WonderLAN

De gledelige nyhetene står i kø for de driftige ildsjelene bak WonderLAN prosjektet. Nå har også fylkeskommunen meldt seg på og bevilget penger for å hjelpe prosjektet over kneika.

Alle instanser ser ut til å omfavne og åpne pengesekken for Nittedal teater og prosjektet WonderLAN. Tidligere har politikerne i Nittedal bevilget ekstraordinær driftsstøtte, en innsamlingsaksjon på nett viste at bygdas innbyggere ville støtte tiltaket og bedriften Noah Engadalen ga et større bidrag.

Men velviljen stopper ikke der.

Viken Fylkeskommune har besluttet å støtte WonderLAN med 100.000 kr gjennom støtteordningen «Inkluderende frivillige møteplasser».

Dette er ordningen

Ordningen med tilskudd til «inkluderende frivillige møteplasser» skal spore til et mer inkluderende lokalsamfunn på tvers av etnisitet, kultur, funksjonsnivå og seksuell legning. 

Fylkeskommunen har som mål at Viken skal bli en bærekraftig region. Et utviklingsmål er at alle innbyggere lever verdige og meningsfylte liv, med levende møteplasser i boområdene. For å oppnå dette, er det viktig å skape et inkluderende og integrert Viken-samfunn, der alle innbyggere føler tilhørighet og er en aktiv og akseptert del av lokalmiljøet. 

Dette er en ny tilskuddsordning. Ved tildeling av tilskudd skal man ha et særlig fokus på utsatte grupper og barn/unge.

Formålet med tilskuddsordningen er, slik det er formulert fra fylket, er å skape inkluderende frivillige møteplasser som fremmer mangfold og integrering, styrke deltakelse, likeverdighet og toleranse i lokalsamfunnet og forebygge mobbing, diskriminering, rasisme og utenforskap. Andre viktige ting man håper å oppnå med denne ordningen, er at barn og unge i større grad bidrar til inkluderende møteplasser, at det blir satt søkelys på holdninger og verdier når det gjelder særlige utsatte grupper. Man håper også gjennom ordningen å forebygge negativ sosial kontroll og bygge bro mellom ulike grupper i samfunnet samt øke innvandrerbefolkningens, og særlig jenters, deltakelse i frivillighet og sivilsamfunn. Ved å yte tilskudd til inkluderende og frivillige møteplasser ønsker fylket også å legge til rette for faglig og sosial nettverksbygging og sette søkelys på foreldrerollen som en viktig faktor for barn og unges deltakelse i samfunnet.