Politikk

Nå er kommuneplanens arealdel ute på ny høring

Både uttalelser og innsigelser har ført til endringer i arealplanen, og den må derfor ut på en ny høring. Denne høringen gjelder kun de endringene som er gjort etter forrige høring vinteren 2023.

Kommuneplanens arealdel for Nittedal 2022-2035 var på høring vinteren 2023. Det kom inn totalt 108 uttalelser og 10 innsigelser. Innsigelsene var i hovedsak knyttet til samfunnssikkerhet og de fleste innsigelsene er nå løst gjennom dialog med sektormyndighetene. Innsigelsen fra Bane NOR knyttet til feltet Brannfjell og krav til planfri kryssing ved Åneby stasjon, er ikke løst.

Både uttalelser og innsigelser har ført til endringer i arealplanen. Kommunestyret behandlet revidert forslag til arealplan den 28.08.23 

Vedtaket ble å legge revidert plan ut på ny høring og å be om mekling hos Statsforvalteren for å få løst innsigelsen med Bane NOR.

Om endringene i arealplanen

Kort oppsummert er de nye planendringene følgende:

Det er et forslag om massedeponi på Glosli. I Varingskollen er det foreslått et utbyggingsområde for blandet formål.

Det er lagt inn hensynssoner for flom, ras- og skredfare samt hensynssoner for sikring av drikkevannskilder og vanninfrastruktur. Nye soner for grøntstruktur på Mokollen og langs en del av Kjulsbekken er kommet til, og det er endret formål for tidligere Skyset barnehage. Når der gjelder Tyriveien, er det endret formål for eksisterende næringbebyggelse. Det er i tillegg foreslått noen endringer i planbestemmelsene.

Høringen nå gjelder kun de endringene som er gjort i planforslaget etter forrige høring vinteren 2023. Det innebærer at det ikke åpnes for nye forslag om endret arealbruk. Dette er viktig for å kunne opprettholde fremdriften i kommuneplanarbeidet. En vedtatt kommuneplan er viktig for mange formål i kommunen, både for forvaltning og videre utviklingsarbeid.

Har du har innspill eller kommentarer til planforslaget, ber vi deg sende disse til postmottak@nittedal.kommune.no eller i brevpost til Nittedal kommune v/plan, pb.63, 1483 Hagan.

Alle innspill merkes med saksnummer 20/03437 – Høringsuttalelser-endringer arealdel.

Høringsfristen er 10.11.2023