Kultur/sport

Nå må det satses på kulturlivet

Kulturrådet etterlyser i et brev til kommunen større satsing på egnede øvingslokaler for kulturlivet. De trekker frem mangelen på egnede lokaler til fremvisning av kultur og etterlyser flere fremvisningsscener enn Kulturverket Flammen.

Nittedal Kulturråd har i et brev til Nittedal kommune krevd en større satsing på kulturlivet i bygda. I brevet, som ligger som ett vedlegg til kommunedirektørens budsjettforslag, lister kulturrådet opp sine ønsker for kuylturlivet.

Øverst på ønskelisten er flere egnede øvingslokaler. Det pekes på at kulturaktørene i bygda er spredt utover hele Nittedal. Noen har egne lokaler som de betaler leie for, andre benytter seg av leie i Flammen. Kulturrådet fremhever at de fleste kommunale lokalene i Nittedal ikke er tilpasset kulturaktiviteten som bedrives der.

Etter kulturrådet mening, er det nå på høy tid med egnede lokaler slik at man får riktige rammer rundt aktiviteten. Det må skapes flere lokale «kulturhus», steder som kan være tilgjengelige når det måtte passe. Her har man muligheter til å skape, som tidligere påpekt av rådet, «heldagsskole» og «oppvekstssentre». Profesjonelle og tilpassede romløsninger kommer alle til gode, særlig dersom alle får muligheten til å bruke det. På denne måten kan man skape flyt og verdi også i de estetiske fagene på skolen.

Gratis når lokalene er tomme

Selv om kulturrådet kommer med ønsker og er misfornøyd med satsingen på egnede lokaliteter, er de fornøyd med muligheten til gratis leie i Flammen når salene står tomme. Men som de understreker i sitt brev, så er Flammen et kommunalt bygg. Det må derfor gi like muligheter til gratis utlån som øvrige kommunale bygg.

Kulturrådet har lagt merke til at kulturhuset er mye brukt av lokale lag og foreninger, særlig i sesong for fremvisning. Dette medfører at flere aktører ikke får leid Flammen like lenge som de ønsker. Kulturlivet har «fått» ett hus, men det er ikke plass til alle – hvilket etter rådets mening viser at behovet for flere fremvisningsscener, gjerne som en del av et skolebygg, absolutt er til stede.

Opp til politikerne

I det fremlagte forslaget til budsjett er det ikke tatt stilling til ønsket fra kulturrådet – naturlig nok. Kommunedirektøren nøyer seg med å legge ved brevet. Dette er et spørsmål som det er opp til bygdas politikere å behandle.

Spørsmålet om flere øvings- og fremvisningsscener for bygdas kulurliv har flere ganger vært tatt opp i kommunestyret. Det har vært skissert flere forslag til løsninger.

Ett av forslagene som har vært fremme i debatten har vært å ta i bruk nå nedlagte Kirkeby skole som kulturlokale. Her er det plass til både øvingsrom og rom som kan brukes til garderober og lagerrom for utstyr o.l.

Forslaget ble diskutert i kommunestyret blant annet i forbindelse med diskusjonen rundt etterbruk av skolen. Saken ble da vedtatt behandlet sammen med kommuneplanen. Der har vel saken ligget siden. Siden den gang har vi fått krigen i Ukraina og behov for lokaler til undervisning av ukrainske skolebarn.

Men kanskje den nye ordføreren, med sin fortid som kultursjef, kan få litt liv i saken?