Nyheter

Nå skal broen fikses

Ved kontroll i 2014 ble det avdekket alvorlige vedlikeholdsetterslep ved Rygga bru ikke langt fra Åroskrysset. Manglene som ble avdekket var så alvorlige at broen i ettertid fikk nedsatt tillatt akseltrykk.

Rygga bru er ei kort platebru med lengde på ca 3,1 meter, over bekken med samme navn. Broen ligger lengst sør på Ramstadveien, ikke langt fra krysset med Årosveien.

Ved kontroll i 2014 ble det avdekket betydelige svakheter med broen.

Det er blitt avdekket betydelig bevegelse/rotasjon i landkarene, og glipper i tørrsteinsfundament. I tillegg har bakfyllingene rast ut, og holdes kun tilbake av gammelt rekkverk og plank.

Ramstadveien er tidligere fylkesvei, så broen er «arvegods» fra Statens vegvesen. Det finnes ingen tegninger eller liknende på broen, og alder er også ukjent. Broen står trolig kun på leire, da det er minst femten meter ned til fjell i dette området i følge grunnundersøkelser gjort ved bygging av Åros bru. Samme rapport melder også om kvikkleire mellom tre og elleve meters dybde, og ellers bløt leire, ved Rygga.

I følge rapport fra COWI er det ikke hensiktsmessig å vedlikeholde broen i den tilstanden den er i nå. Ny bro ble anbefalt etablert så snart som mulig. Da det ikke er mulig å beregne bæreevne på broen, er det også anbefalt å nedklassifisere broen som ett strakstiltak frem til ny bro er på plass. Nedklassifisering vil i denne sammenheng si å sette ned tillatt akseltrykk. Etter konsultasjon med COWI synes tre tonns akseltrykk å være det mest fornuftige.

Midlertidig tiltak

Rådmannen så den gang på nedklassifisering til tre tonns akseltrykk som ett midlertidig tiltak frem til ny bro var på plass. Dette ville likevel kunne få store konsekvenser for landbrukstrafikken i området. Flere gårder er lokalisert nord for broen, og transport til å fra disse med tyngre maskiner/kjøretøy vil måtte kjøre rundt om Solberg. Det samme gjelder varetransport til og fra golfbanen på Hauger.

Høsten 2015 startet rådmannen arbeidet med forprosjekt av ny bru. Mulighetene for å kunne erstatte broen med en kulvert var av de ting som ville bli undersøkt, en løsning som antas å bli rimeligere enn bru. På grunn av 200-års flomnivå i Nitelva/Øyeren, må det antas veien må heves noe ved anleggelse av ny bru eller kulvert.

Saken kom på ny opp i kommunestyret i forbindelse med budsjettet for 2021, også da som et forprosjekt.

Siden 2015 har man altså visst at noe må gjøres med Rygga bro. I kommunens økonomiplan for 2023-2026 er det foreslått ført opp penger til oppstart av arbeid med ny bro i 2025. Forutsatt at kommunedirektørens forslag blir vedtatt, kan det se ut til de berørte virksomheter i området kan se frem til å få en ny bro, en bro som tåler tyngre kjøretøyer enn dagens.